Terug

SO vs INA !!!!

In deze nieuwsbrief

  • SO vs INA - De verschillen
  • Nieuwe cursusdatum
  • Nieuwe update

UPDATE (10-07-2013):

Inmiddels heeft INA enkele verbeteringen doorgevoerd. Niet meer voor de berekening van het KGB het netto-besteedbaar inkomen tbv kal genomen, maar het verzamelinkomen. Tevens is de mogelijkheid gecreëerd het verzamelinkomen aan te passen met o.a. pal.

Een andere verbetering is de mogelijkheid om per kind de zorgkorting in te voeren.

De ZVW-premie wordt nu wel over winst uit onderneming en overige werkzaamheden berekend.

De jus-vergelijking is aangepast, zodat ook de partneralimentatie aan eerdere ex-partners daarin wordt meegenomen.

Bij de buysmethode wordt niet meer het fiscale voordeel levensonderhoud kosten kinderen afgetrokken om te komen tot het belastbaar inkomen in box1 , maar de daadwerkelijke aftrekpost.

Met andere woorden:

Inmiddels is INA zo aangepast dat de uitkomsten gelijk zullen zijn aan die van Split-Online.
Een hele geruststelling voor de rechtzoekenden. 

 

Split-Online vs INA - De verschillen

Op 29 april heeft INA een nieuwe versie gepubliceerd. De Rechtbanken gebruiken INA en zodoende vinden wij het belangrijk dat SO zoveel mogelijk volgens dezelfde methodiek rekent. Echter niet ten koste van alles. Wanneer we ervan overtuigd zijn dat INA incorrect is, dan nemen we dat niet over ten faveure van een gelijke uitkomst. In plaats daarvan doen we hier de verschillen uit de doeken, zodat u eenvoudig kunt beargumenteren waarom uw berekening afwijkt.

Met de nieuwe versie heeft INA een belangrijke fout hersteld. Waar voorheen voor het bepalen van de ruimte voor partneralimentatie (pal) de kinderalimentatie (kal) na vermindering van de zorgkorting werd afgetrokken, wordt nu de kal voor vermindering van de zorgkorting afgetrokken (dit is overeenkomstig de alimentatienormen).  Gelukkig is dit hersteld, want anders zou u wanneer u voor een alimentatiegerechtigde zou optreden beter INA kunnen gebruiken. Geen aanbeveling die we graag doen.

 

Belangrijkste verschillen:

Kindgebondenbudget (KGB) - verzamelinkomen:

Nu het KGB in mindering wordt gebracht op het eigen aandeel van de ouders in de kinderkosten, is het van groot belang dat dit KGB op de correcte wijze wordt berekend. Zoals bekend is het KGB o.m. afhankelijk van de hoogte van het toetsingsinkomen (= verzamelinkomen). Het bepalen van het verzamelinkomen is een wat onhandige exercitie. Immers het verzamelinkomen na scheiding (de belastbare inkomens uit box 1,2 en 3 samen) is afhankelijk van de hoogte van de pal. En de pal is pas bekend wanneer de hoogte van de kal is berekend. De pal kan resulteren in een lager KGB, waardoor de kal weer hoger moet worden. Naast de pal kan een auto van de zaak nog van invloed zijn. Deze doet wel mee in het verzamelinkomen, maar in een draagkractberekening wordt de bijtelling genegeerd.

Binnen SO kan via het scherm 'TOETSINGSINKOMEN' het verzamelinkomen na scheiding exact worden bepaald (incl pal en auto van de zaak). Een oplossing die volgens ons recht doet aan de belangrijke rol die het KGB heeft gekregen.

INA gebruikt als verzamelinkomen voor de berekening van het KGB het besteedbare inkomen t.b.v. kal (TN120a). Dit bedrag kan vervolgens niet worden aangepast.

Iemand met een jaarinkomen van € 40.000 (geen hypotheek, geen pal) heeft volgens SO ook een verzamelinkomen van € 40.000,-. Volgens INA bedraagt dit € 30.172 (inkomstenbelasting is afgetrokken). Het KGB bij SO bedraagt dan € 0,-, terwijl het KGB in INA € 59,- per maand bedraagt. Een aanzienlijk verschil.

Dit betreft de stand van zaken per 29 april 2013.

Zorgkorting (ZK) - kinderen op 2 adressen:

Wanneer kinderen op 2 adressen staan ingeschreven, dan kan dat zijn vanwege bijvoorbeeld een co-ouderschapsregeling. In dat geval is het niet bezwaarlijk dat de zorgkorting gelijk wordt verdeeld over de kinderen.

Wanneer echter bijvoorbeeld de zoon bij vader staat ingeschreven en de dochter bij moeder, en dat dit overeenkomt met waar de kinderen daadwerkelijk verblijven, dan kan de behoefte van de kinderen verschillen vanwege het KGB. In dat geval zal ook de ZK per kind verschillen.

In SO kan de keuze worden gemaakt om de ZK gelijk over de kinderen te verdelen. INA verdeelt de ZK standaard over de kinderen, zonder dat dit aangepast kan worden. Dit zal niet in alle situaties correct/wenselijk zijn.

 

Zorgkorting (ZK) - zorgkorting ontvanger heeft geen draagkracht:

In de situatie dat de kinderen blijven wonen bij de ouder met draagkracht, en een 1 dag per week bij de ouder zonder draagkracht verblijven, wordt in SO inzichtelijk gemaakt dat de ouder met draagkracht gaat bijdragen aan het verblijf van de kinderen bij de ouder zonder draagkracht. De ouder met draagkracht maakt de zorgkorting over aan de ouder zonder draagkracht.

In INA wordt deze geldstroom niet inzichtelijk gemaakt. In de draagkrachtberekening staan per saldo wel de correcte lasten, er is geen inzicht hoe deze tot stand zijn gekomen.

 

ZVW - premie - DGA en Pensioen

Sinds de Wet Uniformering Loonbegrip wordt voor een werknemer de door de werkgever afgedragen inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie niet meer tot het belastbare loon gerekend. M.a.w. een gewone werknemer heeft niks meer met deze premie te maken. Anders is dat voor de DGA en de ontvanger van pensioen. Bij hen zal netto 5,65% ZVW-premie worden ingehouden (en afgedragen aan de belastingdienst).

In SO worden deze bedragen automatisch berekend. Wanneer wordt aangegeven dat het een DGA betreft, of wanneer pensioeninkomen is ingevuld (TN50), berekent SO de in te houden ZVW-premie. Deze wordt weergegeven tussen TN119 en TN120 als  "Door werkgever/uitkeringsinstantie ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW".

In INA is de mogelijkheid gemaakt om bij  INA TN57C aan te geven dat er rekening moet worden gehouden met de netto in te houden ZVW-premie. In dat geval wordt over het loon en pensioen alsnog de ZVW-premie berekend.

Hierin zijn SO en INA derhalve gelijk wat uitkomst betreft. De berekening vindt binnen SO automatisch plaats en dient bij INA apart te worden aangegeven, waardoor de kans groter is dat dit wordt vergeten dan wel wordt overgeslagen.

 

ZVW - premie - Winst uit onderneming en Overige werkzaamheden

Over winst uit onderneming, overige werkzaamheden en uitkeringen dient inkomensafhankelijke ZVW-premie te worden afgedragen. In SO wordt deze premie automatisch berekend, waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de reeds door de werkgever afgedragen premie. De premie over winst etc. wordt tussen TN119 en TN120 weergegeven als "Op aanslag zelf betaalde inkomensafhankelijke bijdrage ZVW".

Binnen INA wordt deze premie niet berekend en zodoende ook niet in mindering gebracht op het besteedbare inkomen.

Het lijkt ons bijzonder vreemd dat INA deze premie niet berekend, maar we hebben nergens kunnen ontdekken hoe dit toch bewerkstelligd kan worden. Het niet berekenen van de inkomensafhankelijke ZVW-premie over winst etc. is in ieder geval niet correct. Hier kan zodoende een verschil optreden tussen berekeningen.

 

Zelfstandigenaftrek 

Nu het toch over winst uit onderneming gaat ...

Een zelfstandig ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek kan echter niet resulteren in een negatief belastbare winst uit onderneming. Met andere woorden: wanneer de zelfstandigenaftrek hoger is dan de winst, dan wordt de zelfstandigenaftrek beperkt tot de winst. Er is vervolgens evenmin recht op de MKB-vrijstelling. Het deel van de zelfstandigenaftrek dat niet kan worden gerealiseerd, wordt gereserveerd voor betere jaren.

SO is zo gemaakt dat de belastbare winst niet negatief kan worden vanwege de zelfstandigenaftrek.

Bij INA kan de belastbare winst wel negatief worden na aftrek van de zelfstandigen aftrek.

Door deze andere benadering is de draagkracht in INA hoger dan in SO. Immers, door de negatieve winst hoeft er minder inkomstenbelasting te worden betaald.

 

Jus-vergelijking - Alimentatie eerdere ex-partners

In het rapport alimentatienormen 2013-2 is extra aandacht besteed aan de situatie dat de AP voor AG de woonlasten betaalt. Omdat dit feitelijk kwalificeert als het voldoen van een onderhoudsverplichting suggereert het alimentatierapport dat deze last dient te worden opgenomen bij TN138 (Alimentatie eerdere ex-partners). Onderhoudsverplichtingen dienen te worden voldaan vanuit de draagkracht, en op deze wijze gebeurt dat dan ook.

Door de suggestie in het alimentatierapport zal de voor AG betaalde woonlast vaker te vinden zijn bij TN138 (het is natuurlijk ook mogelijk de woonlast op te nemen in het draagkrachtloos inkomen!).
We hebben in SO speciaal een post gecreëerd voor het opvoeren van deze last bij AP TN138. De voor AG betaalde lasten worden bij AG gelijk doorgevoerd bij TN79 (ontvangen uitkeringen) en bij TN83 (hypotheekrente).

Echter, wanneer AP deze last betaalt voor AG, of sowieso alimentatie betaalt voor een eerdere ex-partner, dan dient deze eveneens zichtbaar te worden in de jus-vergelijking. Het is zuur wanneer de AP vanuit de gelijke vrije ruimte vervolgens nog partneralimentatie aan een ex-partner dient te voldoen of voor de nieuwe ex-partner de woonlasten.

In SO wordt in de jus-vergelijking met deze kosten voor AP ook rekening gehouden.
In INA niet.

Vanzelfsprekend resulteert dit in een (aanzienlijk) verschil in uitkomsten. 

 

Jus-vergelijking - Forfaitaire aftrek levensonderhoud kinder jonger dan 21

Bij de jus-vergelijking wordt de belastingdruk berekend om te komen tot een gelijke vrije ruimte. Eén van de aftrekposten is vaak de forfaitaire aftrek 'Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar'.

SO rekent hier, zoals de bedoeling, met het forfaitaire aftrekbedrag. Voor 2 kinderen in de leeftijd van 8 en 13 betekent dit een aftrekpost van € 3.080 (€ 1.420 + € 1.660).

INA rekent hier niet met de aftrekpost maar met het fiscale voordeel dat deze aftrekpost geeft (bijvoorbeeld 42% x € 3.080 = € 1.294).

Ook dit levert natuurlijk een (klein) verschil op.

 

Methode Buys

Voor de bepaling van het verzamelinkomen op basis waarvan wordt gebuysd wordt eveneens eerst het fiscale voordeel van de kinderalimentatie afgetrokken i.p.v. de forfaitaire aftrekpost. Dit kan een klein verschil opleveren wanneer het belastbaar inkomen in box 1 net boven de grens van schijf 3 uitkomt.
Omdat het belastbaar inkomen te hoog wordt vastgesteld, wordt er te veel fiscaal voordeel toegekend aan de AP waardoor de partneralimentatie vervolgens ook te hoog wordt berekend. 

 

Conclusie

Er bestaan verschillen tussen SO en INA. Deze verschillen zijn enerzijda ontstaan door andere toepassing van fiscale wetgeving door INA (KGB, zelfstandigenaftrek, forfaitaire aftrek kal). Anderzijds worden sommige posten die dienen door te werken in de hele berekening (zoals alimentatie eerdere ex-partners, voor ex-partner betaalde woonlasten in de jusvergelijking), niet altijd overal meegenomen.

De afwijkende benadering van het verzameling inkomen t.b.v. de berekening KGB maakt het lastig om met INA een juiste berekening te maken conform de alimentatienormen. De afwijking kan groot zijn. Zeker voor de AG die op basis van een berekening verwacht KGB te ontvangen, maar daar achteraf geen recht op blijkt te hebben.
Met Split Online bent u in staat om een juist KGB te berekenen (denkt u eraan bij het toetsingsinkomen AP de te betalen pal op te voeren!!!!!). Sinds de laatste update kunt u het toetsingsinkomen ook afdrukken, zodat u uw berekening richting collega's / rechtbank eenvoudig kunt onderbouwen.

 

We hopen u met een opsomming van de verschillen van dienst te zijn geweest.

 

Nieuwe cursussen

Op de site staat de nieuwe cursusdatum voor de cursus alimentatierekenen. De volgende cursus is donderdag 13 juni te Vianen. De daarop volgende cursus zal na de zomervakantie plaatsvinden.

Meer informatie vindt u op Split-Online.

 

Nieuwe update

Dinsdag 23 april hebben we een update geplaatst. Naast enkele tekstuele aanpassingen in het scherm (zoals de aanwijzing dat het ZVW-loon ingevuld dient te worden bij gebruik van de jaaropgaaf), is het sindsdien ook mogelijk toetsingsinkomens/berekening KGB/Huur- en Zorgtoeslag te printen.

Momenteel zijn we druk aan het werk om de print verder te verbeteren. Na de volgende update zal het mogelijk zijn om naar eigen inzichten rapporten te genereren. U kunt uw logo toevoegen, bedragen uit de berekeningen verwerken in het rapport etc. Hierdoor kunt u betrokkenen nog beter inzicht geven in bijvoorbeeld de motivaties en berekenwijze.

Het is de bedoeling dat de nieuwe update voor de zomer gereed is.

 

Hebt u opmerkingen, aanmerkingen, laat het ons weten. Dankzij u wordt SO steeds weer iets beter.