Terug

Nieuwsbrief april 2014

 • Split-Congres 2014
 • Cursus Stiefouders, samengestelde gezinnen enzo | Eigen woning. Pas op! Fiscaal mijnenveld
 • Vernieuwde vermogensopstelling
 • Meerdere gebruikers

 

Split-Congres 2014

13 en 14 maart hebben we voor u het Split-Congres 2014 georganiseerd.
De sprekers, onderwerpen, locatie, de catering en het weer vormden een prachtig geheel.
Wij zijn zeer verguld met de grote belanstelling ( 2 x 140 deelnemers) en de vele bijzonder positieve reacties die we mochten ontvangen
Voor ons reden om nu al het Split-Congres 2015 in de agenda te zetten. We hebben vaak de suggestie gekregen om er een hele dag van te maken. Gaat u er maar van uit dat we daar gehoor aan gaan geven.

Wilt u al verzekerd zijn van uw deelname aan het congres 2015, meldt u zich dan vast geheel vrijblijvend aan.

 

Cursus Stiefouders, samengestelde gezinnen enzo | Eigen woning.Pas op! Fiscaal mijnenveld.

Op 25 maart is de cursus "Stiefouders, samengestelde gezinnen enzo" weer gegeven door Agnes van Wieren.

De cursus is gewaardeerd met het cijfer 9,1.

Voodat de zomerrust intreedt wordt deze cursus nog één keer gegeven en wel op: 18-06-2014. U kunt zich hier nog voor aanmelden (reeds 8 inschrijvingen!!). De cursus is uiteraard ook zeer leerzaam voor niet Split-Online gebruiken. Hoe meer aanmeldingen, hoe lager de kosten.

Ook door Agnes van Wieren; ook boeiend, verhelderend, leerzaam: Ondernemer en Alimentie!

 

Op 27 maart is voor de eerste keer de cursus "De Eigen Woning. Pas Op! Fiscaal Mijnenveld." gegeven door Frits van der Kamp. Een kleine groep, een intensieve cursus. Een structurele verdieping van de materie die is aangestipt tijdens het Split-congres 2014.

De cursus is gewaardeerd met een 9,0.

De eerstvolgende cursus wordt gegeven op 13-05-2014 (reeds 8 aanmeldingen!!!)
Meer weten over de fiscale mijnen rondom de eigen woning. Meldt u snel aan. Ook voor deze cursus geldt dat het voor de niet-split-online gebruiker even boeiend en leerzaam is. Ook hier geldt: hoe meer aanmeldingen, hoe lager de kosten.

 

Vernieuwde Vermogensopstelling

Zoals in eerdere nieuwsbrieven reeds aangekodingd...
Een tipje van de sluier al opgelicht tijdens het Split-congres ...
Nu een feit ... 

De vernieuwde vermogensopstelling met de mogelijkheid het "Webformulier Verrekenen en Verdelen" t.b.v. de Rechtbanken te printen.

Sinds 1-4-2013 dient het webformulier Verrekenen en Verdelen te worden gebruikt om een vermogensopstelling bij de Rechtbanken in te dienen. Eén van de nadelen van het webformulier is dat de ingevulde bedragen niet worden doorgerekend, zodat er weinig conclusies getrokken kunnen worden.
Voor ons een reden om te onderzoeken of we hier iets kunnen betekenen. De conclusie was dat dat mogelijk moet zijn. We hebben de vermogensopstelling in Split-Online daartoe aangepast. Nu kan op een Split-Online manier de vermogensopstelling worden gemaakt, terwijl er een afdruk kan worden gegenereerd die overeenkomt met de afdruk die de Rechtbanken wensen. Maar natuurlijk met als voordeel dat er ook conclusies kunnen worden getrokken t.a.v. over- en onderbedeling, hoogte van vermogen.

Daartoe hebben we veel wijzigingen moeten doorvoeren.

Wat is er gewijzigd:

 1. De hoofdverdeling Activa - Passiva, hoofdbestanddelen en subbestanddelen is verdwenen. Op basis van de plaatsing onder Activa of Passiva werden bedragen opgeteld of afgetrokken. In de plaats is gekomen een onderverdeling in categoriën. Uiteraard zijn dit de door de Rechtbank gedefinieerde categoriën. De keuze van de categorie bepaalt of het bedrag wordt opgeteld of afgetrokken.
 2. Er werd geen nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen Gemeenschap van Goederen (GvG) en Huwelijkse Voorwaarden (HV). In geval van HV kon met behulp van de reprise en verreken vinkjes in het privë-vermogen invullig worden gegeven aan de HV. Nu is dit onderscheid wel gemaakt. Wanneer wordt gekozen voor HV dan wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de beperkte gemeenschap (op basis van de HV), de eenvoudige gemeenschap (door gezamelijke verkrijging) en de verrekenen vermogensbestanddelen.
 3. Alleen gebruik gemaakt van de term reprise. De term reprise wordt gebruikt om in geval van GvG een privé-vordering op de gemeenschap aan te duiden. Voor HV wordt gesproken over vergoedingsrechten. We hebben dit onderscheid nu ook gemaakt. Wanneer wordt gekozen voor HV dan zal de term 'Reprise' worden vervangen door 'Vergoedingsrecht" waarbij tevens dient te worden aangegeven of het vergoedingsrecht betrekking heeft op de beperkte, danwel de eenvoudige gemeenschap.
  NB:
  Wanneer een reprise/vergoedingsrecht wordt gemaakt, dan wordt in het gemeenschappelijk vermogen automatisch de schuld aangemaakt. Reprise/vergoedingsrecht krijgt in het privé-vermogen de categorie 'Vordering'. In het gemeenschappelijk vermogen wordt automatisch de tegenhanger met de categorie 'Schulden' aangemaakt. Deze schuld wordt in de verdeling vervolgens toebedeeld aan degene die hem doen ontstaan.
 4. Eerder werd geen bijzondere aandacht besteed aan het verrekenbeding. Nu is er in geval van HV een aparte rubriek 'Verrekenbeding'.
  NB:
  Het is alleen mogelijk om via het Privé-vermogen onderdelen toe te voegen aan de rubriek 'Verrekenbeding'. Wanneer een vermogensbestanddeel verrekend dient te worden dan wordt dit vermogensbestanddeel opgevoerd en wordt vervolgens het vinkje verrekenen aangezet. Automatisch wordt de helft van de waarde verrekend.
  In de rubriek 'Verrekenbeding' treft u vervolgens het te verrekenen vermogensbestanddeel aan.
 5. Verplaatsen van onderdelen was niet mogelijk. Opgevoerde onderdelen kunnen op de gewenste plek worden gezet. Een vergeten bankrekening kan alsnog worden toegevoegd. In eerste instantie zal deze onderaan staan. De bankrekening kan worden verplaatst naar de andere bankrekeningen.
 6. Geen aparte inboedellijst. De inboedellijst conform het rechtbank-model is toegevoegd en kan worden ingevuld en apart worden geprint.

Wanneer de vermogensopstelling is gemaakt, dan moet deze natuurlijk ook kunnen worden geprint. In het printmenu vindt u een aantal mogelijkheden.

Opstelling Vermogen & Verdeling Add (De split-Online vermogensopstelling; Opsomming en verdeling)  
Verdelen en verrekenen (rechtbank model) Add (Het formulier zoals gewenst door de rechtbank)  
Verdeling Add (Een aparte verdelingsstaat. Wellicht praktisch om mee te sturen naar de rechtbank)  
Inboedellijst Add (De opsomming van inboedelgoederen conform rechtbankmodel)  

 

SAMENVATTING:

Oude versie

Nieuwe versie

Hoofdverdeling in Activa en Passiva Geen hoofdverdeling Activa en Passiva
Binnen Activa en Passiva werden Hoofdbestanddelen en subbestanddelen aangemaakt In plaats van Hoofdbestanddelen en subbestanddelen vindt er nu een opdeling plaats in Categoriën.
Bedragen worden positief ingevoerd; afhankelijk van de verdeling Activa of Passiva werd het bedrag opgeteld of afgetrokken. Bedragen worden positief ingevoerd. Afhankelijk van de gekozen catergorie wordt het bedrag opgeteld of afgetrokken.
Er werd geen onderscheid gemaakt tussen Algehele Gemeenschap van Goederen en Huwelijkse Voorwaarden. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen Algehele Gemeenschap van Goederen en Huwelijkse Voorwaarden.
Volgorde van Hoofd- en subbestanddelen kon niet worden gewijzigd. Categoriën kunnen naar boven en onder worden verplaatst, zodat een later toegevoegd item de gewenste positie kan krijgen.
Geen aparte inboedellijst Mogelijkheid tot maken van inboedellijst conform Rechtbankmodel.

 

Oude berekeningen:

Oude vermogensopstellingen zijn door ons zo goed mogelijk omgezet naar het nieuwe format. In geval we bij Activa een negatief bedrag aantroffen, dan zijn we ervan uitgegaan dat het een hypotheek betrof. Deze is omgezet naar hypotheek Box 1 (en het bedrag is weer positief gemaakt).
We raden u wel aan de vermogensopstelling kritisch na te lopen. Onze excuses voor dit ongemak, 

 

We hebben ons best gedaan om de afdruk van de vermogensopstelling exact overeen te laten komen met het webformulier. Wanneer u afwijkingen ziet, er veranderingen worden doorgevoerd etc laat u ons dat dan weten. Wanneer u van mening bent dat het handiger, beter kan, ook dan vernemen we dat graag.

We zullen er alles aan doen om Split-Online up to date te houden en verder te verbeteren.

 

Meerdere gebruikers

Momenteel is het zo dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine kantoren. Met een abonnement kan iedere medewerker met de gebruikersnaam en wachtwoord tegelijkertijd inloggen. Of er nu 20 berekeningen worden gemaakt of 200 per jaar, of er alleen of met 5 tegelijkertijd wordt gerekend, maakte in abonnement niet uit. Vanaf 2015 zullen wij dit onderscheid wel maken, zodat er een klein prijsverschil optreedt tussen de grote en kleine gebruiker.

We kunnen nu al aangeven dat de prijs voor 2015 voor de kantoorlicentie wederom € 399,- zal bedragen. Voor iedere extra gebruiker zal een bedrag van € 39,- op jaarbasis in rekening worden gebracht.

Op basis van de kantoorlicentie kan een gebruiker op 2 plaatsen tegelijkertijd inloggen, zodat één gebruiker bijvoorbeeld zowel op kantoor als thuis ingelogd kan zijn

Als nadeel geldt dat het iets duurder wordt voor kantoren met meerdere gebruikers.
De extra licenties hebben ook voordelen. Zo wordt de naam van de gebruiker automatisch afgedrukt op het rechtbankformulier. De dossiers staan per gebruiker geregistreerd. Gebruikers binnen een kantoor kunnen switchen naar collega's zodat alle dossiers voor iedereen toegangelijk blijven. De nieuwsbrieven worden ontvangen door alle gebruikers.

Gebruikers aanmaken:

Er is per kantoorlicentie 1 hoofdgebruiker. Alleen deze gebruiker heeft de mogelijkheid om extra medewerkers toe te voegen.
U kunt op de volgende wijze meerdere gebruikers aanmaken (voor 2014 kosteloos).

Menubalk -> Overig -> Gegevens Wijzigingen

Rechtsonderin vindt u de knop 'Medewerker toevoegen'. Dit spreekt verder voor zich.

Alle toegevoegde medewerkers treft u aan bij het dossier-overzicht.

 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben n.a.v. deze nieuwsbrief, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.