Terug

Nieuwsbrief december 2012

In deze nieuwsbrief

  • Richtlijn kinderalimentatie 2013
  • Cursus alimentatierekenen 18 december te Vianen

Richtlijn kinderalimentatie 2013

Op 16 november jl.. heeft de werkgroep alimentatienormen de definitieve versie van de nieuwe richtlijn kinderalimentatie gepubliceerd.

Zoals u inmiddels van SO gewend bent doen we er alles aan om SO up to date te houden. Het zal u dan wellicht ook niet verbazen dat we nu reeds de nieuwe richtlijn hebben geïmplementeerd.

De belangrijkste wijzigingen:

Kindgebonden Budget
Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen na de scheiding wordt gecorrigeerd met het (na scheiding) te ontvangen bedrag aan kindgebonden budget (KGB). Hiermee krijgt het KGB dezelfde behandeling als kinderbijslag. Omdat kinderbijslag een vast bedrag betreft, is deze in de tabellen ‘eigen aandeel kosten kinderen’ reeds opgenomen. KGB is afhankelijk van het verzamelinkomen en is zodoende voor iedereen anders. Er volgt derhalve een individuele correctie van het eigen aandeel van de ouders.
De NIBUD-tabellen blijven in de nieuwe richtlijn hun geldigheid behouden.

Zorgkorting
De kosten van de omgangsregeling (TN128) vervallen. Hiervoor in de plaats komt een zorgkorting. De zorgkorting bedraagt in principe 15%. Bij een andere, gelijkwaardiger, zorgverdeling kan de zorgkorting worden verhoogd naar 25% (2 dagen per week bij uitwonende ouder) of 35% (3 dagen per week bij uitwonende ouder).
Indien ouders samen voldoende draagkracht hebben, verlaagt de zorgkorting de bijdrage van de alimentatieplichtige.

Berekening Besteedbaar Inkomen t.b.v. de Draagkracht
De berekening van het besteedbaar inkomen blijft tot TN121 min of meer gelijk. Er wordt er echter geen rekening meer gehouden met het fiscaal voordeel van de eigen woning.
De woonlasten voor de berekening van kinderalimentatie worden gefixeerd op 30% van het besteedbare inkomen.

Een andere verandering is een andere benadering van de redelijke kosten van levensonderhoud. Hierbij wordt nog steeds uitgegaan van de bijstandsnorm voor alleenstaanden. De bijstandsnorm wordt echter op enkele punten gecorrigeerd volgens de hier volgende specificatie:

Bijstandnorm 935
Af: woonlasten 213 -/-
Bij: ziektekostenpremie 125
Af: Ziektekostenpremie in bijstand 49 -/-
Bij: Onvoorzien 53


Totaal 850

 

In principe wordt van deze bedragen niet afgeweken. Echter , wanneer de uitkomsten dusdanig afwijken van de werkelijke situatie dat de uitkomst als onredelijk/onmogelijk moet worden beschouwd, dan kan rekening worden gehouden met (bewezen) extra lasten (de zgn. aanvaardbaarheidstoets). Het betreft bijvoorbeeld rente- en aflossing van schulden, of voor de alimentatiegerechtigde betaalde hypotheeklasten.

Wijzigingen in Split-Online

De aanpassingen lijken misschien vrij eenvoudig, maar hebben een grote impact gehad op Split-Online.

Wijzigingen in het scherm ‘KINDEREN’

Bovenin het scherm kan worden gekozen voor Richtlijn 2013, Richtlijn 2012 of Co-ouderschap. Ingeval er wordt gekozen voor Richtlijn 2013, dan verschijnt in het scherm KINDEREN het KGB en de Zorgkorting (het KGB verdwijnt vervolgens in de schermen DAP/DAG bij TN119).

Ongetwijfeld is de regeling bedacht met als uitgangspunt dat voor ieder kind dezelfde regeling van toepassing is. Wij weten echter dat het regelmatig voorkomt dat er voor verschillende kinderen verschillende regelingen worden gemaakt. Het ene kind gaat bijvoorbeeld om het weekend naar de andere  ouder, terwijl voor een ander kind een gelijkere verdeling geldt.
Dit betekent dus dat per kind de zorgkorting berekend moet kunnen worden. Een uitsplitsing per kind was dus noodzakelijk.
Deze uitsplitsing hebben we doorgezet naar de draagkrachtvergelijking. Deze is nu ook uitgesplitst per kind. Voordeel hiervan is, dat u nu ook de draagkrachtvergelijking per kind kunt wijzigen. SO is hiermee nog flexibeler geworden. Het scherm ‘KINDEREN’ is hierdoor wel groter geworden.

Wanneer het resultaat van de draagkrachtvergelijking via de knop ‘Overnemen in Alimentatieschema’ wordt overgezet naar het alimentatieschema, dan krijgt u het vertrouwde beeld. De kosten van het eigen aandeel in het alimentatieschema zijn als volgt berekend:

KOSTEN KIND -/- ONTVANGEN ALIMENTATIE -/- ZORGKORTING = EIGEN AANDEEL.

NB: Ook wanneer de Zorgkorting niet volledig kan worden toegepast i.v.m. een te lage draagkracht, wordt wel de maximale Zorgkorting in minderering gebracht. De kosten van Zorgkorting vallen immers wel gewoon bij alimentatieplichtige.

Wijzigingen in het scherm ‘DAP/DAG’

In de schermen DAP/DAG vervalt het KGB bij TN119. Deze zijn tenslotte al afgetrokken van de kinderkosten.

Aangekomen bij TN121 krijgt u opnieuw de mogelijkheid te kiezen voor Richtlijn 2013 of Richtlijn 2012.

Wanneer u kiest voor Richtlijn 2012:
Alles blijft zoals het was. Het besteedbaar inkomen voor KA wordt ook berekend inclusief fiscaal voordeel uit de woning.

Wanneer u kiest voor Richtlijn 2013:
Bij TN121 wordt het besteedbare inkomen berekend ten behoeve van kinderalimentatie zonder rekening te houden met het fiscaal voordeel uit eigen woning. TN121 kent zodoende verschillende bedragen voor PA en KA.

Vervolgens wordt rekening gehouden met de nieuwe ‘Redelijke kosten van Levensonderhoud’. Dit bedrag is afgeleid van de bijstandsnorm voor alleenstaanden. Een bedrag voor ziektekostenpremie is hierin al opgenomen.
Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire woonlast. De woonlast bedraagt 30% van het besteedbare inkomen.
Met overige lasten wordt in principe geen rekening gehouden tenzij de uitkomsten onredelijk zijn vanwege andere aantoonbare noodzakelijke lasten (aanvaardbaarheidstoets).

De berekening van de draagkracht t.b.v. PA is ongewijzigd.
Het resultaat:
- Verschillende besteedbare inkomens
- Verschillend draagkrachtloos inkomen.

Voor KA is dit vooral forfaitair; voor PA is dit grotendeels gebaseerd op werkelijke (redelijke) lasten.

Wijzigingen in het scherm ‘JUS’

In de JUS-vergelijking wordt rekening gehouden met het draagkrachtloos inkomen t.b.v. PA (uiteraard). Voor de kosten kinderen in de JUS-vergelijking wordt de Zorgkorting meegenomen als last bij alimentatieplichtige en uiteraard als vermindering van het eigen aandeel kosten kinderen bij de Alimentatiegerechtigde.

COMMENTAAR OP DE NIEUWE RICHTLIJN:

Het KGB dat direct in mindering wordt gebracht op het eigen aandeel van de ouders in de kinderkosten, lijkt ons een faire oplossing. Het KGB is gerelateerd aan de kinderbijslag en dezelfde behandeling is zodoende goed verdedigbaar.
De Zorgkorting die wordt afgetrokken van de behoefte van de kinderen vinden we ook goed uit te leggen en terecht.

De keuze voor forfaitaire bedragen voor de berekening van de draagkracht vinden we minder geslaagd. Bij lagere inkomens kan de woonlast te laag zijn, bij hogere inkomens is deze vaak te hoog. Twee verschillende methoden voor het berekenen van de draagkracht t.b.v. kinderalimentatie en partneralimentatie zal de duidelijkheid voor betrokkenen niet ten goede komen.
Precies om deze reden hebben we in SO de mogelijkheid gecreeërd om Richtlijn 2013 in het scherm KINDEREN te combineren met Richtlijn 2012 in de schermen DAP/DAG. Op deze manier kunt u altijd maatwerk blijven leveren.

HELPDESK:

Vanzelfsprekend hebben we er alles aan om de nieuwe richtlijn op een duidelijke manier vorm te geven. Mocht u desalniettemin vragen of opmerkingen hebben, dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

Cursus alimentatierekenen

Dinsdag 18 december te Vianen

Op dinsdag 18 december zal te Vianen de cursus alimentatierekenen worden gegeven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.Split-Online.nl.

Vanzelfsprekend zal uitgebreid worden ingegaan op de nieuwe richtlijn kinderalimentatie!

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.
De cursussen van Split-Online zijn erkend door de

- Nederlandse Orde van Advocaten
- NMI
- KNB
- VMSN

-----------------------------

Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door uw aanbevelingen.