Terug

Rapport Alimentatienormen 2013-2

In deze nieuwsbrief

  • Rapport Alimentatienormen 2013-2
  • Bijeenkomsten Nieuwe Alimentatienormen
  • Nieuwe cursussen

 

Rapport Alimentatienormen 2013-2

Vrijdag 15 februari jl. is Rapport Alimentatienormen 2013-2 gepubliceerd. Het rapport was nodig omdat met ingang van 1 april 2013 zal worden gerekend op basis van de nieuwe richtlijn kinderalimentatie (kal). Per 1 januari 2013 was de gewijzigde behandeling van het kindgebonden budget (KGB) al ingevoerd. Nu komt daar de zorgkorting en de forfaitaire draagkrachtberekening bij.

SO had de nieuwe richtlijn kal reeds begin december 2012 toegevoegd. Daarnaast is deze al weer verder verfijnt, zodat u flexibel met de nieuwe normen kunt werken.

Op basis van het Rapport Alimentatienormen 2013-2 zullen we SO weer op enkele vlakken bijschaven. Daarnaast hebben we nog een aantal toevoegingen gedaan:

De nieuwe release zal in het weekend van 2 maart plaatsvinden! In de bijeenkomsten van de daarop volgende week zal de aandacht erop worden gevestigd.

Belangrijkste aanpassingen:

Op basis van het Rapport Alimentatienormen 2013-2:

Zorgkorting:

De zorgkorting zijn de kosten van de kinderen bij de niet-verzorgende ouder. De zorgkorting wordt in mindering gebracht op de te betalen kal. In het geval dat er te weinig draagkracht is bij onderhoudsplichtigeom in de behoete van het kind te voozien, vermindert het tekort de zorgkorting. Het tekort wordt gelijkelijk verdeeld over de onderhoudsplichtigen (Nieuw in het Rapport 2013 t.o.v. Richtlijn Kinderalimentatie!!!!).

Wanneer de zorgkorting bijvoorbeeld € 50,- zou bedragen, en het tekort aan draagkracht zou € 60,- zijn, dan wordt de zorgkorting verminderd met € 30,-. Bij een tekort aan draagkracht van € 100,- is er geen sprake meer van zorgkorting.
Momenteel wordt een tekort aan draagkracht volledig afgewenteld op de niet verzorgende ouder. In oude dossiers waarbij sprake is van een tekort in de draagkracht, zal de uitkomst dus wijzigen wanneer een dossier wordt geopend met de nieuwe versie. De verschillen zullen beperkt zijn. De verschillen zijn in het voordeel van de niet-verzorgende ouder, omdat nu slechts 50% van het tekort wordt afgetrokken van de zorgkorting (was 100%). Overigens hebben we SO zo gemaakt dat wanneer er een tekort aan draagkracht bestaat, kan worden gekozen voor een vermindering van 0%, 50% of 100% op de zorgkorting.

Oppaskosten (waaronder kinderopvang)
Hoewel het Rapport Alimentatienormen 2013-2 op dit punt niet anders is dan eerdere rapporten, hebben we gemeend t.a.v. de oppaskosten enkele toevoegingen te moeten doen.
Volgens het Rapport Alimentatienormen zijn, volgens de tekst van het rapport "Kosten van kinderen' (1994), hoge oppaskosten ter verwerving van inkomsten kosten die niet in de tabel zijn verwerkt. Uit onderzoek is echter gebleken dat hoge oppaskosten niet leiden tot in totaal hogere kosten van kinderen (hoge oppaskosten worden gecompenseerd met lagere uitgaven andere post).

Bij een alleenstaande ouder kunnen hoge oppaskosten wel worden geacht te leiden tot in totaal hogere kosten van kinderen. De werkgroep alimentatienormen beveelt aan in de situatie dat een alleenstaande ouder hoge oppaskosten heeft, van het besteedbare inkomen tijdens samenwonen eerst de toenmalige oppaskosten af te trekken. Op basis van het dan gevonden besteebare inkomen de behoefte te bepalen om deze vervolgens te verhogen met de oppaskosten in de nieuwe alleenstaande situatie. uiteraard betreft het de netto opvangkosten.

In SO hebben we in het scherm "KINDEREN" deze 2 velden toegevoegd. Het besteedbare inkomen kan worden verminderd met de oppaskosten tijdens huwelijk/samenwonen. De behoefte kan weer worden verhoogd met de oppaskosten na scheiding.

NB!
Deze benadering van de oppaskosten is reeds in eerdere Rapporten beschreven. De reden dat we hier als SO extra aandacht aan hebben besteed is gelegen in de forfaitaire draagkrachtberekening. Door uit te gaan van slechts een zeer beperkt aantal kosten (oppaskosten is daar niet één van), is er verder geen mogelijkheid om iets met de oppaskosten te doen. Bij deze kunt u ze weer op een duidelijke manier verwerken in uw berekeningen.

 

Netto Besteedbaar (gezins) Inkomen
De berekening van het netto besteedbaar inkomen, geschiedt zonder rekening te houden met hypotheekrente en auto van de zaak. Let op: er kan wel rekening worden gehouden met lijfrente- en aovpremie. Dat wil zeggen: in ieder geval t.b.v. de kal. Voor de partneralimentatie (pal) wordt op pagina 11 van het Rapport Alimentatienormen 2013-2 weer gesproken over een 'netto gezinsinkomen (te bepalen zonder rekening te houden met de fiscale voordelen als gevolg van fiscale aftrek hypotheekrente, premie lijfrente, premie arbeidsongeschiktheidsverzekering e.d. ...' 

Afijn, nu voor de kal de lijfrente/aov-premie in de berekening kan worden betrokken, ontstaat het probleem dat deze wel boven de streep kan worden opgevoerd, maar onder de streep niet meer (i.v.m. het forfaitaire draagkrachtloos inkomen). De oplossing is zodoende om de netto premie, boven de streep af te trekken van het besteedbare inkomen. Voor kal. Voor pal blijft gelden: gelijkheid boven en onder de streep, zodat voor de pal de lijfrente/aov-premie nog steeds bij TN125 in het draagkrachtloos inkomen komt.

We hebben SO als zodanig aangepast. 

Voor Alimentatiegerechtigde betaalde hypotheeklasten
Wanneer AP de hypotheeklasten voor AG betaalt, dan wordt dit fiscaal gezien als pal. Let wel, er dient wel sprake te zijn van een op het familierecht gebaseerde verpliching tot het voorzien in levensonderhoud. M.a.w.: wanneer AG voor AG de hypotheeklasten betaalt, dan is dit niet aftrekbaar als pal.
De werkgroep beveelt aan om de voor AG betaalde hypotheeklasten op te nemen onder TN138 (voor eerdere ex-partners betaalde pal). Met deze aanbeveling geeft de werkgroep aan dat onderhoudsverplichtigen uit de draagkracht dienen te worden betaald en dus niet vanuit het draagkrachtloos inkomen.

In SO hebben we bij TN138 de voor AG betaalde hypotheeklasten toegevoegd. In TN139 wordt het fiscaal voordeel hiervan apart genoemd. De opgevoerde last bij TN138 wordt doorgeleid naar NAP/NAG.
Momenteel wordt het fiscaal voordeel nog niet automatisch doorgevoerd. 

 

Andere Aanpassingen:


Hypotheekrente, annuïteitenleningen
TN83, hypotheekrente. Met ingang van 1 januari 2013 is de rente van een nieuwe eigenwoningschuld (EWS) alleen aftrekbaar indien de EWS in 30 jaar minimaal annuïtair wordt afgelost. Dit betekent dat de rente jaarlijks minder wordt en de aflossing jaarljks hoger. De vraag is nu welk rente bedrag gehanteerd moet worden. Het Rapport Alimentatienoren 2013-2 heeft hier geen inzicht in. Voor kal wordt een forfaitaire woonlast berekend.

SO heeft bij TN83 een extra tool toegevoegd waarmee de gemiddelde rente en gemiddelde aflossing van een willekeurig gekozen periode kan worden berekend. U geeft hierbij dehoogte van de (oorspronkelijke) lening in, het rente% en de looptijd. De annuIteit en het aflossingsschema worden berekend. Vervolgens kunt u aangeven over welke jaren de gemiddelde rente/aflossing moet worden berekend. Dit bedrag wordt opgenomen in de berekening. Uiteraard kunt u weer handmatig afwijken.

Jusvergelijking:
Met de nieuwe release wordt de jus-vergelijking automatisch gemaakt. Het klikken op het rekenmachientje is hiermee verleden tijd. Het kan dus niet meer vergeten worden. In het scherm "JUS" is het wel mogelijk de automatische jusberekening te overschrijven.

Bijkomend voordeel van de automatische jus-vergeijkingl is dat de partneralimentatie-suggestie in het toetsingsscherm uit kan gaan van de laagste van de partneralimentatie uit de alimentatievergelijking.

Onredelijke woonlast:
De onredelijke woonlast bij TN123 is een rekenkundig gegegeven. Indien de netto woonlast hoger is dan 1/3 van het netto inkomen, wordt het meerdere gezien als onredelijk. In SO staat de berekening onredelijke woonlast standaard aan. Om meer aandacht te vestigen op de onredelijke woonlast, verschijnt in het scherm een uitroepteken  indien de uitkomst groter dan '0' is. Veelal is de woonlast niet zo onredelijk als wordt gesuggereerd. Door uw aandacht er extra op te vestigen, kunt u de onredelijke woonlast in dat geval tijdig (voor printen/bespreken) weer uitvinken/aanpassen.

 

Bijeenkomsten Nieuwe Alimentatienormen en fiscaliteiten

Inmiddels hebben zich meer dan 170 mensen aangemeld!

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zijn er voldoende aandachtspunten voor de bijeenkomsten. De presentatie is weer up to date.
De PE-punten zijn inmiddels toegekend. We zien er naar uit.

Mocht u geInteresseerd zijn, maar u zich nog niet hebben aangemeld ... het kan nog steeds!!! Mocht u zich al wel hebben aangemeld, maar u wilt nog extra introducees uitnodigen... het kan nog steeds!!!

Aan het bezoeken van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Agenda:

Ontvangst:

10.30u - 11.00u

De nieuwe normen en de verwerking in SO:

11.00u - 13.00u

Gelegenheid voor napraten met een hapje en een drankje voor de liefhebbers:

vanaf 13.00u

Data:

Eindhoven (Van der Valk) 4 maart
Rotterdam (Novotel) 5 maart
Vianen (Van der Valk) 6 maart
Wolvega (Van der Valk) 7 maart
Hengelo (Vander Valk) 8 maart


U kunt zich opgeven via het contactformulier.
We verwelkomen u en uw introducees graag. 

 

Nieuwe cursussen

Op de site staan de nieuwe cursusdata. Daarnaast zijn er een tweetal nieuwe cursussen.
Naast de bekende cursus alimentatierekenen, is er nu ook en specifieke gebruikerscursus. Tijdens de gebruikerscursus wordt SO van a tot Z doorgenomen. Tremanormen worden slechts behandeld wanneer deze hebben geleid tot een specifieke functionaliteit in SO. De cursus duurt slechts een dagdeel. De cursus wordt gegeven op 22 maart. Er kan gekozen worden voor de ochtend of de middagsessie.

Daarnaast is er een cursus 'METHODISCHE UITVRAAG VOOR DE ALIMENTATIEBEREKENING EN TERUGKOPPELING BEREKENINGSRESULTAAT'.
In de cursus wordt u getraind de juiste vragen te stellen, salarisgegevens te lezen, partijen op objectieve wijze de alimentatieberekening uit te leggen en om te gaan met 'bezwaren' van partijen tegen de uitkomst. De training is een cominatie van theorie en praktijk (rollenspel).

 

Meer informatie vindt u op Split-Online.