Terug

Nieuwsbrief februari 2014 - Algemene heffingskorting

Sinds 2014 is de hoogte van de algemene heffingskorting afhankelijk van de hoogte van het belastbare inkomen in box 1 (werk en woning). Dit betekent dat er een keuze gemaakt moest worden betreffende de berekening van dat belastbare inkomen. De keuzemogelijkheden zijn:

  • berekenen van het werkelijke belastbare inkomen (dus inclusief aftrekpost kinderalimentatie, partneralimentatie, bijtelling auto etc)
  • overnemen van het belastbare inkomen uit de draagkrachtberekening (TN94)

In eerste instantie hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van de fiscale werkelijkheid zoals deze in de aangifte wordt verwerkt. Dus bij de berekening van de algemene heffingskorting werd tevens rekening gehouden met de partneralimentatie. In een eerdere nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat dit weer een lusberekening is. Geen probleem, want die lusberkening werd toch al gemaakt i.v.m. het kindgebonden budget.

In INA wordt hier anders mee omgegaan. En daarmee gaan de rechtbanken hier dus ook anders mee om. Bij de berekening van de algemene heffingskorting wordt gerekend met TN94.
De expertgroep alimentatienormen heeft t.a.v. deze issue geen aanbeveling gedaan. 

We hebben inmiddels regelmatig vragen gehad over het verschil tussen INA en Split-Online. Het antwoord staat hierboven.

Echter ...

hoewel we vanuit fiscaal oogpunt onze benadering correcter vinden, hebben we gemeend dat het voor de duidelijkheid en eenduidigheid goed is de rekenwijze van de rechtbank te volgen. De verschillen in uitkomsten zijn niet erg groot momenteel vanwege de beperkte afname van de algemene heffingskorting. Split-Online is op dit punt dus aangepast.

De wijziging:

Bij TN115 (heffingskortingen) hebben we de mogelijkheid om de heffingskorting te berekenen rekeninghoudend met de partneralimentatie, kinderalimentatie etc. Hiervoor kunt u het vinkje "Voordeel Pal toerekenen AG" zetten.
De standaard is echter dat het vinkje er niet staat, en dat er zodoende wordt gerekend met het belastbare inkomen box1 overeenkomstig TN94.

De standaard is nu zoals de rechtbanken rekenen. Maar zoals u inmiddels gewend bent van Split-Online geven we veel keuze/afwijk-mogelijkheden. Zo ook hier.

Let op! Bestaande berekeningen 

Door uit te gaan van TN94 i.p.v. het werkelijke belastbare inkomen in Box 1, kunnen er kleine wijzigingen optreden in de hoogte van de partneralimentatie in eerder gemaakte berekeningen. Indien u de eerder berekende bedragen wenst, kunt u het vinkje "Voordeel Pal toerekenen AG" zetten.

Door deze aanpassing komt de berekenwijze van Split-Online overeen met die van de Rechtbanken. Dit komt de duidelijkheid ten goede. De wijiziging zal er in resulteren dat de discussie niet over de afwijkende berekenwijze gaat (met nu slechts een relatief klein verschil in uitkomst).