Terug

Nieuwsbrief januari 2013

In deze nieuwsbrief

  • De beste wensen voor 2013
  • Fiscale aanpassingen 2013
  • Alimentatienormen 2013
  • Aanpassingen Split-Online
  • Cursus alimentatierekenen 31 januari te Vianen
  • Wensen?

 

De beste wensen voor 2013

Voor Split-Online is 2012 een mooi jaar geweest. We hebben het programma op diverse punten kunnen verbeteren. Zijn het eerste geweest met de het doorvoeren van de nieuwe richtlijn kinderalimentatie. We hebben veel nieuwe gebruikers mogen verwelkomen. En u laat ons merken dat onze inspanningen worden gewaardeerd.
Ook in 2013 zullen we er alles aan doen om uw waardering te verdienen. Om te beginnen door tijdig de nieuwe tarieven voor u gereed te hebben.
We wensen u een gelukkig, succesvol en bovenal gezond 2013. 

 

Fiscale aanpassingen 2013

Inkomensafhanelijke zorgverzekeringspremie (hierna ZVW-premie) 

Dit is waarschijnlijk de grootste aanpassing. In 2012 werd ZVW-premie door de werkgever eerst vergoed en vervolgens ingehouden en afgedragen. De werknemer betaalde hierover loonbelasting. Voortvloeiend uit de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) is dit gewijzigd. De ZVW-premie vergoeding is vervangen door een werkgeversheffing. De werkgeversheffing wordt niet bij het loon van de werknemer geteld. Er wordt geen belasting meer over afgedragen. Ter compensatie is het tarief in de eerste schijf verhoogd van 33,15% naar 37%.
In de situaties dat de werkgever/uitkeringsinstantie geen vergoeding betaalde voor de ZVW-premie verandert er niets. De werkgever (in geval van DGA) en uitkeringsinstanties (SVB, Pensioenuitvoerders) houden de af te dragen ZVW-premie in op de uitkering. De hoogte van de werkgeverstoeslag bedraagt 7,75% (hier hebt u in de berekening niet meer van doen. In geval van netto inhoudingen zonder vergoeding bedraagt de premie 5,65%. Dit heeft gevolgen voor TN57 in SO.

Doorwerkbonus vervalt - nieuw Werkbonus

De doorwerkbonus is met ingang van 2013 vervallen. Hiervoor in de plaats is een werkbonus gekomen. Men heeft recht op de werkbonus indien met op 1 januari 2013 de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, maar nog 64 jaar is. Men ontvangt een werkbonus wanneer men meer dan het minimumloon verdient (€ 19.043). De werkbonus bedraagt € 1.100,- indien het inkomen tussen 100% en 120% van het minimumloon bedraagt. Tussen 120% en 175% van het minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd naar € 0,-.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd bedraagt in 2013 65 jaar en 1 maand. Regelingen die verband houden met de AOW-leeftijd zijn overeenkomstig aangepast (zoals belastingschijven, heffingskortingen).

Eigenwoningforfait

De basis is gelijk gebleven. De wijziging betreft de berekening van het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan € 1.040.000,-. Boven deze grens bedraagt het eigenwoningforfait 1,55% (was 1,3%).

Vermogenstoets Kindgebonden budget en Zorgtoeslag

Naast de inkomenstoets is een vermogenstoets ingevoerd. Indien er sprake is van een vermogen dat groter is dan € 101.139,- (= vrijstelling box 3 (€ 21.139,-) + € 80.000,-). Voor samenwonenden bedraagt het vermogen maximaal € 122.278,-.

Overige

De belastingschijven zijn enigszins aangepast, waarbij de verhoging in de eerste schijf van 33,15% naar 37% opvalt.
De heffingkortingen zijn aangepast. Opvallend zijn de afschaffing van de doorwerkbonus en de invoering van de werkbonus. Daarnaast is de arbeidskorting aanzienlijk gewijzigd. De arbeidskorting voor lage inkomens bedraagt € 1.723,- (was € 1.611,-); de arbeidskorting voor hoge inkomens bedraagt € 550,- (was € 1.533,-). De arbeidskorting wordt vanaf een inkomen van € 40.248,- met 4% afgebouwd tot een maximale afbouw van € 1.173,-. De afbouw vindt derhalve plaats tussen de € 40.248,- en € 69.573,-. Vanaf € 69.573,- bedraagt de arbeidskorting € 550,-.

 

Alimentatienormen 2013


De alimentatienormen (inclusief bijlage) 2013 zijn reeds gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Kinderalimentatie 

De belangrijste wijzinging is zonder meer de gewijzigde berekening van de behoefte van de kinderen. Hierbij blijven het besteedbaar inkomen tijdens het huwelijk (incl KGB) en de Nibudtabellen uitgangspunt voor de vaststelling van de behoefte van de kinderen. De gevonden behoefte wordt vervolgens verminderd met het na de scheiding te ontvangen KGB. Dit betekent dat het KGB niet meer als inkomen wordt meegnomen bij TN119.
NB: Deze gewijzigde behoefteberekening gaat in op 1-1-2013.

Vanaf 1-4-2013 zullen de overige maatregelingen van kracht gaan. Dus de zorgkorting en de gewijzigde (forfaitaire) draagkrachtberekening. Partijen kunnen indien zij hier beiden mee akkoord gaan ook voor 1-4-2013 al uitgaan van de nieuwe berekenwijze.

Ziektekostenpremie

Zoals al aangegeven bij de fiscale wijzigingen, is de heffing van de inkomensafhankelijke ZVW-premie gewijzigd. Dit heeft invloed op TN57 (voorheen TN57a). De ZVW-premie wordt geïnd via een werkgeversheffing. Deze heeft geen invloed meer op het belastbare inkomen van de werknemer. Bij TN57 wordt nu de door wergever (DGA)/uitkeringsinstantie netto ingehouden ZVW-premie (5,65%) weergegeven. De ingehouden ZVW-premie wordt uiteindelijk afgetrokken bij TN120. het bedrag dat genoemd staat bij TN57 is slechts ter informatie.

Vooruitlopend op de wijziging van de draagkrachtberekening kinderalimentatie per 1-4-2013 wordt de ZVW-premie die wordt afgedragen over winst uit onderneming, overige werkzaamheden en periodieke uitkeringen eveneens bij TN120 berekend en afgetrokken van het besteedbare inkomen. Door de voornamelijk forfaitaire benadering van de draagkracht, vervalt de weergave van deze premie bij TN124e.

 

Aanpassingen Split-Online

Vanzelfsprekend hebben zijn de fiscale wijzigingen en de wijzigingen in de alimentatienormen doorgevoerd in SO. Eveneens is de handleiding op diverse punten up to date gebracht.

Naast deze aanpassingen, zijn er in SO nog een aantal wijzigingen aangebracht.

Bijtelling privégebruik auto

Een correcte berekening van het KGB is van groot belang nu deze 100% wordt afgetrokken van de behoefte van de kinderen. Bij invoer vanuit de jaaropgaaf werd vanzelf rekening gehouden met de bijtelling.
Bij invoering vanuit de salarisstrook wordt de bijtelling in eerste instantie genegeerd. In het scherm TOETSINGSINKOMEN kan de bijtelling wel worden toegevoegd. Het is nu ook mogelijk de bijtelling al in te vullen in het scherm draagkracht. Hierdoor hoeft niet van scherm te worden gewisseld om de auto in te vullen en wordt de kans de auto te vergeten kleiner.

KGB en Co-ouderschap

Door de gewijzigde benadering van het KGB bij een omgangsregeling ontstaat vanzelf de gedachte dat dit ook zou moeten kunnen bij co-ouderschap. We hebben dit toegevoegd. Wanneer u nu kiest voor co-ouderschap, hebt u vervolgens de keuze dit van de behoefte af te trekken, of het KGB als inkomen mee te nemen (bij TN119).
Tevens is de mogelijkheid gemaakt de bijtelling van extra woonlasten te wijzigen. De keuze is nu: 16%, 0% of -16%. De mogelijkheid is gemaakt, omdat in de draagkracht ook al met de volledige woonlasten rekening wordt gehouden.
De keuze wordt niet automatisch doorgevoerd naar 'Kosten in de huishouding'. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor -16%, dan dient het % huisvestingskosten handmatig op 0,00% te worden gezet.

Woonlasten

We hebben de optie toegevoegd om de forfaitaire woonlast (voor de berekening van kinderalimentatie) uit te zetten. Er zullen zich ongetwijfeld situaties voordoen waar het rechtvaardiger is om met de werkelijke woonlast te rekenen. Dit is nu dus mogelijk.

 

Cursus alimentatierekenen 31 januari te Vianen

De eerstvolgende cursus alimentatierekenen vindt plaats op 31 januari te Vianen. Uiteraard zal in de cursus veel aandacht worden besteed aan de nieuwe berekeningswijze van de kinderalimentatie.

 

Wensen?

We zijn voortdurend in de weer met het ontwikkelen van SO, zodat u er beter, flexibeler mee kunt werken. Dat gebeurt n.a.v. uw opmerkingen en aan de hand van onze eigen ideëen.
We willen ook in 2013 er weer alles aan doen om SO voor u meer betekenis te geven. Zo staat al in de planning om de print-mogelijkheden te verbeteren.

Wellicht hebt u wensen, suggesties die we kunnen toevoegen aan SO. Dit kunnen kleine ergenissen zijn, maar ook volledig nieuwe toepassingen. Wellicht wilt u extra rekenmodules (annuïteitenberekeningen, wettelijke renteberekeningen, waardering lijfrentepolissen, anders). Wellicht zou u clienten via internet vast een intake-formulier willen laten invullen dat al gekoppeld kan worden aan de berekening (met daarin bijvoorbeeld een schema voor de verdeling van de kinderen, budgettering kinderrekening). Wellicht wilt u vanuit SO een convenant kunnen samenstellen. etc. Zo maar wat suggesties, het kan niet gek of groot genoeg. Ook wanneer deze suggesties tot de verbeelding kunt u dat aangeven.
Aan de hand van uw wensen zullen we verder werken aan SO. Hebt u wensen; laat het ons weten via het contact-formulier.