Terug

Nieuwsbrief januari 2014

In deze nieuwsbrief

  • De beste wensen
  • Tarieven 2014 (excl wijziging alimentatienormen)
  • Split-Congres 2014 (13 & 14 maart)
  • Cursussen in 2014
  • Nooit samengewoond

De beste wensen

2014 is begonnen, waarmee een voor ons druk, maar mooi jaar is afgesloten.
We wensen u een bijzonder 2014 toe. Een jaar in goede gezondheid en vol memorabele mooie gebeurtenissen.
U hebt ervoor gezorgd dat 2013 voor ons zo'n jaar is geworden.
Uw enthousiaste reacties, zowel richting ons als richting uw collega's geven ons alle energie om Split-Online verder te ontwikkelen, demo's en cursussen te organiseren en onze helpdesktaken uit te voeren.

In 2014 blijven we dit natuurlijk doen. Met veel plezier.
Momenteel zijn we aan het werk om het mogelijk te maken vanuit de vermogensopstelling het webformulier 'Verrekenen en Verdelen' te printen.
Wanneer dat is gebeurd zullen we gaan onderzoeken of/hoe het mogelijk is met een automatiseringsoplossing te komen voor de berekening van de onderhoudsplichtigen in geval van Stiefouders, samengestelde enzo.
Daarnaast zult U zien dat het aantal cursussen aanzienlijk zal uitbreiden. 

Uitdagingen genoeg!

Tarieven 2014 (exclusief wijziging alimentatienormen)

Zoals u van ons gewend bent hebben we de tarieven 2014 beschikbaar gesteld vanaf het moment dat ze gelden, oftewel op 1-1-2014. De alimentatienormen 2014 zijn nog niet gepubliceerd op dit moment, zodat u nu werkt met een mix van 2013 (normen) en 2014 (belastingtarieven). Zodra de alimentatienormen zijn gepubliceerd zullen we deze toevoegen.

De belangrijkste fiscale wijzigingen: 

De grote wijzigingen voor alimentatierekenen worden in 2015 van kracht. Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen beoogt het aantal kindregelingen van 12 terug te brengen tot 4. De alleenstaande ouderkorting zal via een alleenstaande opslag bij het kindgebonden budget worden gevoegd. Aftrek levensonderhoud kinderen < 21 zal worden afgeschaft(!).

TIP:
Wanneer u wilt anticiperen op het verdwijnen van de aftrek levensonderhoud kinderen < 21, dan kunt u in het 'Alimnetatieschema Contact- en Zorgregeling' de aftrek uitzetten (uitvinken).

Wat is er voor 2014 dan wel gewijzigd ...

HEFFINGSKORTINGEN
Andere benadering van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Voor de algemene heffingskorting geldt dat deze wordt afgebouwd. Voor 2014 niet verder dan € 1.366, maar in 2016 zal de algemene heffingskorting voor hogere inkomens (ordegrootte € 100.000) tot nihil worden afgebouwd. De afbouw bedraagt een percentage (2% - 2014) van het belastbare inkomen werk en woning (box 1) voor zover dit hoger is dan het grensbedrag van de 1e schijf (€ 19.645).
Dit betekent overigens opnieuw een lusberekening.
Immers, eerst wordt de alg heffingskorting berekend, alimentatie bepaald. Aftrekbare pal resulteert in een lager belastbaar inkomen -> resulteert in hogere alg heffingskorting -> resulteert in hogere aftrekbare pal resulteert enz.
Binnen Split-Online is dit geen enkel probleem. Vanwege de KGB-lus wordt het belastbare inkomen box 1 zovaak doorgerekend, dat er op de juiste wijze rekening wordt gehouden met de juiste pal bij de berekening van de alg heffingskorting. 

In de arbeidskorting was al sprake van een afbouw voor hogere inkomens (maximaal € 550 in 2013 voor hogere inkomens). Deze afbouw zal ook in de komende 2 jaar tot nihil voor de hogere inkomens worden afgebouwd. Voor 2014 bedraagt de heffingskorting maximaal € 2.097. Voor hogere inkomens maximaal € 367.

Overige heffingskortingen blijven voor 2014 (min of meer) hetzlefde als in 2013.

BEPERKING RENTEAFTREK AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING IN DE 4E SCHIJF
Voor zover aftrekbare kosten in de 4e schijf (52%) worden afgetrokken volgt er een correctie op de te betalen inkomstenbelasting van een 0,5% over de kosten die aftrekbaar zijn in de 4e schijf. Feitelijk wordt er over de aftrekbare kosten in de 4e schijf 0,5% belasting betaald, zodat de effectieve aftrek plaatsvindt tegen 51,5%.

Jaarlijks wordt het dit percentage verhoogd met een 0,5%, totdat uiteindelijk na 28 jaar de effectieve aftrek 38% bedraagt (echter minimaal het tarief in de 3e schijf).
In Split-Online hebben we onder de belastingberekening box1 (onder tn94) een extra regel toegevoegd waar de eventuele 0,5% zichtbaar wordt gemaakt en bij de regulier berekende belasting wordt opgeteld.

OVERIGE WIJZIGINGEN
De overige wijzigingen bestaan voornamelijk uit het aanpassen van grensbedragen, percentages e.d. De meest in het oogspringende hierbij is waarschijnlijk wel het gewijzigde percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait. Deze is verhoogd van 0,6% naar 0,7% (verhoging van 16,67%!). Voor de woningen met een waarde boven € 1.040.000 bedraagt het gewijzigde percentage voor 2014 1,8% over de woz-waarde > € 1.040.000 (1,65% - 2013).

TARIEVEN 2015
De wijzigingen in  2015 zullen ingrijpender zijn. We kunnen ons voorstellen dat u uw cliënten hierin tijdig duidelijkheid wilt verschaffen. We zullen trachten de tarieven 2015 in januari 2014 toe te voegen. Vanzelfsprekend staan de regelingen dan nog niet vast. Eveneens is bekend hoe de expertgroep alimentatienormen de verschuiving van de alleenstaande ouderkorting naar een opslag KGB zal verwerken. Tarieven 2015 zijn dus vooral een 'best estimate' waarmee we u een extra stuk gereedschap wilen geven en waarmee u uw cliënten extra inzicht kunt verschaffen.

Split-Congres 2014 (13 & 14 maart)

In 2013 hebben we verdeeld over 5 dagen en 5 locaties de nieuwe richtlijn kinderalimentatie toegelicht. We hebben zeer veel positieve reacties hierop mogen ontvangen. Voor ons was het een bijzonder prettige kennismaking met u.

Reden genoeg om iets dergelijks opnieuw te organiseren.
Iets andere opzet. In Utrecht (of omgeving Utrecht) zullen we op 13 en 14 maart de actualiteiten bespreken die van invloed zijn op de praktijk van alimentatieverekenen en het verdelen van vermogen. De exacte invulling is nu nog niet bekend. Wel de opzet en de doelstelling:

- Meerdere sprekers, meerdere onderwerpen.
- Bijpraten over actuele wijzigingen in regelgeving, Split-Online etc
- U een leerzame, en aangename middag bezorgen.
- Kosteloos 

Op de site en in komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden. U kunt zich vanaf nu al opgeven voor het congres. Hoe eerder u zich opgeeft hoe beter wij het congres kunnen organiseren.

Cursussen in 2014

In 2013 hebben we mr Agnes van Wieren gevraagd de cursus Stiefouders, Samengestelde gezinnen enzo te maken en te geven. Inmiddels is de cursus 2 x gegeven en is deze zeer gewaardeerd.
Voor 2014 zullen we ons opleidingsaanbod aanzienlijk uitbreiden. Juridische trainingen en niet juridische trainingen. Topdocenten, aangename cursusprijzen, leuke locaties. Houdt u de site in de gaten.

ALIMENTATIEBEREKENINGEN
De cursus alimentatierekenen is opgesplitst in 2 verschillende cursussen. Basis en gevorderd.
Voor beide cursussen geldt dat u kennismaakt met de werking en de ins and outs van Split-Online.

Bij de basiscursus zullen de wetgeving, begrippen, alimentatienormen uitgebreid worden toegelicht. Met behulp van een overzichtelijke casus wordt de uitwerking van wetgeving, begrippen en de alimentatienormen zichtbaar en de werking van Split-Online inzichtelijk.

Bij de gevorderdencursus zal de nadruk liggen op complexe situaties (behandeling eigen woning e.d.). Aan de hand van een uitdagende casus zal u kennismaken met alle ins and outs en de werking van Split-Online.

Snel op weg geholpen worden?
Elke laatste vrijdag van de maand geven we de gratis gebruikerscursus. In een dagdeel maakt u kennis met de werking van Split-Online. U kunt zich inschrijven via het contactformulier. Maximum aantal: 10. 

Nooit samengewoond

We hebben in het scherm kinderen het vinkje "nooit samengewoond" toegevoegd. Wanneer het vinkje gezet wordt, dan berekent Split-Online de behoefte van het kind gebaseerd op het gemiddelde van de behoeftes van de individuele inkomens.

Ten slotte

We denken met deze wijzigingen Split-Online weer wat beter te hebben gemaakt. Blijft u uw opmerkingen maken. Met uw hulp kunnen we dit blijven doen.