Terug

Nieuwsbrief mei 2014

 • Diverse aanpassingen

Diverse aanpassingen

Na de grote update met daarin de nieuwe vermogensopstelling, was het tijd om diverse kleine aanpassingen te doen (en enkele wat grotere). We denken dat hierdoor in bepaalde situaties de uitleg naar de cliënt/rechter wat eenvoudiger wordt. Daarnaast zorgen we voor wat extra rekentools. 

Welke aanpassingen zijn zeker de moeite van het beschrijven waard:

 • Partneralimentatie in natura (verstrekken van huisvesting).

  Regelmatig komt het voor dat de alimentatieplichtige (AP) de hypotheekrente voor zijn rekening neemt en de woning zolang aan de alimentatiegerechtigde (AG) laat.
  In deze situatie dient in de aangifte inkomstenbelasting (IB) de AP zijn deel van de WOZ-waarde op te voeren bij de eigen woning, om vervolgens een bedrag gelijk aan het Eigenwoningforfait (EWF) weer af te trekken als persoonlijke aftrek (Partneralimentatie  in natura / verstrekking van huisvesting). Artikel 6.3 lid 2 Wet IB 2001.
  AG dient zijn/haar eigen deel van de WOZ-waarde op te geven bij de eigen woning en tevens het deel van de AP als ontvangen partneralimentatie (in natura).

  Het was niet mogelijk deze non-cash uitgave en ontvangst te verwerken in Split-Online. De oplossing werd gevonden door geen WOZ-waarde bij AP te vermelden en de volledige WOZ-waarde bij AG. Fiscaal gezien een correcte uitkomst (op de ZVW-premie over de partneralimentatie na). Maar lastig uit te leggen aan betrokkenen.

  We hebben met deze update de partneralimentatie in natura toegevoegd, zodat de behandeling zoals die in de aangifte IB plaatsvindt ook wordt teruggevonden in de berekening. Zowel bij AP als AG. Dit betekent ook dat over de partneralimentatie in natura de ZVW-premie wordt berekend! (klein verschil met Rechtbank-berekening - maar wel correct).
  Op deze wijze wordt de partneralimentatie in natura fiscaal correct behandeld en deze makkelijker uitlegbaar aan cliënten. We hebben ervoor gekozen om zowel de aftrekpost als de bijtelpost op te nemen bij TN82 (WOZ-waarde), omdat deze daar ontstaat. 

 • Tekstwissel bij hypotheekrente betaald voor een ander

  In het verlengde van de wijziging hiervoor.
  Indien de hypotheekrente wordt betaald door de ander, dan wordt deze hypotheekrente opgevoerd als partneralimentatie (TN79 Overige uitkeringen en verstrekkingen) en wordt deze vervolgens afgetrokken als hypotheekrente (TN83). Voor de berekening van kinderalimentatie worden beide posten niet meegenomen (hypotheekrente sowieso al niet, dus de ook fictieve ontvangst mag de draagkracht niet laten verhogen). Voor partneralimentatie worden zowel de otvangst als de betaling van de hypotheekrente meegenomen. Dit resulteert erin dat bij TN123 (woonlasten) een post betaalde hypotheekrente komt te staan, terwijl AP deze feitelijk voor AG betaalt. Als dit het geval is, dan is achter TN123 hyotheekrente  de tekst (feitelijk betaald door AP) toegevoegd. Dit gebeurt zowel in DAG als in NAG. We gaan ervan uit dat de constructie hierdoor voor betrokkenen beter is te begrijpen.

 • Rekentool dagen per week

  Zoals aangekondigd op het congres, hebben we een rekentool toegevoegd om het gemiddelde aantal dagen per week makkelijk te berekenen en te documenteren. In het scherm KINDEREN vindt u bij de zorgkorting een specificatie-icoontje. De specificatie geeft de mogelijkheid het aantal dagen per week te berekenen. Nachten per week in normale weken; aantal nachten in andere weken (vakantie) en het gemiddelde wordt berekend. We doen zeer bewust geen suggestie voor het percentage zorgkorting.

 • Berekening Kindgebondenbudget (KGB) tijdens huwelijk

  Bij de berekening van het KGB tijdens huwelijk wordt gevraagd het gezamenlijk verzamelinkomen in te vullen (te halen uit 2 aangiftes). Feitelijk vult u bijna alles in om het gezamenlijk verzamelinkomen te bepalen. De enige ontbrekende gegevens zijn de eventuele aftrekpost eigen woning tijdens huwelijk en de eventueel betaalde bruto PAL aan eerdere ex-partner. Deze worden in BAP/BAG niet ingevuld. Om u op weg te helpen geven we nu het gezamenlijke verzamelinkomen weer zonder aftrek eigen woning en PAL. U hoeft het verzamelinkomen alleen nog te corrigeren met deze aftrekposten om het juiste gezamenlijke verzamelinkomen in te kunnen vullen en dus het juiste KGB te berekenen tijdens huwelijk/samenwonen.

 • Van netto naar bruto

  Soms is wel het netto inkomen bekend, maar is er geen inzicht in het bruto inkomen dat daarbij hoort. Om snel het bruto inkomen te bepalen hebben we een rekentool gemaakt. U vindt deze onder berekeningen. U vult het netto maandinkomen in, kiest het belastingjaar en klikt op 'berekenen'. Het bruto bedrag wordt berekend. In de berekening is rekening gehouden met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting!
  NB:  Wanneer u het bruto bedrag invult bj TN41, dan zal de uitkomst bij TN121 niet gelijk zijn aan het ingevulde netto inkomen i.v.m. het nog berekende vakantiegeld.

 • Heffingskortingen

  De algemene heffingskorting kan worden uitgevinkt in de schermen Besteebaar, Draagkracht en Behoefte.
  U kunt zelf heffingskortingen toevoegen (bijvoorbeeld de ouderschapsverlofkorting). U vult zelf de omschrijving en het bedrag in.

 • Vermogensopstelling/onderdelen toevoegen

  Toevoegen onderdelen onder categorie. Na ieder onderdeel volgt een link waarmee een onderdeel van de bovenliggende categorie kan worden toegevoegd. Deze wordt dan direct onder dat bovenliggende onderdeel toegevoegd.

 • Vermogensopstelling/Direct af te rekenen vorderingen op de ander

  Wanneer AP bijvoorbeeld een lening heeft op AG (lening, voorschot, voor de ander betaalde kosten na peildatum) die gelijk afgerekend wordt met de gehele vermogensafwikkeling, dan kan dat nu worden aangegeven bij het privé-vermogen. Wanneer in het privé-vermogen van AP de categorie 'Vordering' wordt aangemaakt, dan verschijnt de optie: Afrekenen met AG. Wanneer deze wordt aangevinkt, wordt automatisch bij AG een onderdeel (categorie 'Schulden") toegevoegd.
  In de verdelingsstaat wordt deze vordering gelijk verrekend met de eventuele overbedelingsvordering en verrekenvordering. Hierdoor worden dus alle schulden en vorderingen uit alle vermogens (= Algemeen Gemeenschappelijk Vermogen / Beperkte Gemeenschap / Eenvoudige Gemeenschap / Te verrekenen Vermogen / Af te rekenen) gesaldeerd en geeft Split-Online het bedrag weer dat de ene partij aan de andere partij dient te betalen.

 • Diverse kleine aanpassingen

  - Bij 'invoer vanuit jaaropgave' is een apart veld gemaakt voor 'Uitkeringen overige soc. verzekeringswetten'. Hier kan de jaaropgaaf van het UWV worden opgevoerd (dit i.v.m. heffingskortingen -> geen arbeidsinkomen!!!!).
  - In bruto - netto kunnen onbeperkt extra kosten worden toegevoegd
  - Co-ouderschap is wat flexibeler geworden doordat het vrijetijdsbestedingsbudget en de woonlasten flexibel (ongelijk) kunnen worden verdeeld.
  - Omschrijving 'Richtlijn 2013/2012' is veranderd in 'normen kinderalimentatie oud / nieuw'. Bij besteedbaar is de keuze komen te vervallen, omdat deze feitelijk gelijk is.
  - Het begrip 'Folder' hebben we aangepast naar het meer gebruikte 'Map'. Daarnaast is het nu mogelijk de naam van een Map te wijzigen (prettig wanneer een typefoutje wordt geconstateerd).
  - Indien de zorgkorting op 35% staat, dan zal bij beide partijen de tip voor inkomensafhankelijke combinatiekorting op 'ja'. Co-ouderschap -> het adresvereiste komt te vervallen.

 

Zo zijn een grote hoeveelheid grotere en kleinere verbeteringen en functionaliteiten doorgevoerd. Hopelijk naar uw tevredenheid. Gaan wij ons nu concentreren op een verwerking van Stiefouders, Samengestelde Gezinnen enzo in Split-Online.

Mocht u opmerkingen, vragen, wensen hebben, laat het ons graag weten. Dankzij uw suggesties en opmerkingen wordt Split-Online steeds een stukje beter.