Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer)

Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? In dit artikel een overzicht van de jurisprudentie hierover.

De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer)

Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een (vaak aanzienlijk hogere) dependency allowance’ van hun werkgever. Op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind? De jurisprudentie hierover is wisselend.

AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-01-2018 (pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:142
Alimentatie
Kinderalimentatie;Draagkracht man en terugbetaling van teveel ontvangen kinderalimentatie door een onderhoudsgerechtigde die een uitkering krachtens de Participatiewet ontvangt.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-01-2018 (pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:140
Alimentatie
Kinderalimentatie;Behoefte van minderjarige die nooit in gezinsverband met de man en de vrouw heeft samengeleefd, draagkracht van de man en terugbetaling van teveel ontvangen kinderalimentatie door een onderhoudsgerechtigde die een uitkering krachtens de Participatiewet ontvangt.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017 (pub. 18-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5529
Alimentatie; Appel alimentatie; Verdiencapaciteit (NBI); Lotsverbonden/behoefte: afname
Man is ontvankelijk in zijn late verzoek tot wijziging. De aard van een alimentatiegeschil rechtvaardigt een uitzondering op de strakke regel dat een nieuwe grief op grond van Art. 347 lid 1 Rv niet later dan bij beroep- of verweerschrift kan worden ingediend. Fictieve verdiencapaciteit. Van man mag verwacht worden dat hij in financieel mindere tijden zijn bakens tijdig verzet en zich zodanig in te spannen dat hij de alimentatie kan blijven voldoen. Verbreking lotsverbondenheid wegens grievend gedrag.  
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2018 (pub. 18-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:353
Alimentatie; Ingangsdatum kinderalimentatie; Aanvaardbaarheidstoets
Hof hanteert datum indiening verzoekschrift als ingangsdatum.Dat de vrouw instemde met de door de man reeds in 2013 verlaagde kinderbijdragen, is dat door de vrouw betwist en door de man onvoldoende onderbouwd.   Man heeft voor zover zijn verzoek moet worden verstaan als een beroep op de aanvaardbaarheidstoets onvoldoende onderbouwd dat hij als gevolg van deze uitkomst in een situatie zal belanden waarin hij niet meer kan voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan (90% norm).  
ALHVPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018 (pub. 18-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:137
Alimentatie; Kracht van gewijsde; Familievermogensrecht; Medewerking aan verkoop/toedeling; Verdeling; Pensioen; Pensioen van de DGA
Ex overleden vóór volledige uitvoering vastgestelde verdeling g.v.g. Voor zover het onderhavige geschil de uitvoering betreft van deze verdeling kan daarover in de onderhavige procedure worden beslist. Volgen beslissingen over wijze van rechttrekken overbedeling, medewerking aan notarieel transport voormalige echtelijke woning, opheffing beslag op verzekeringspolis, hoogte pensioenclaim en medewerking aan vrijwaren voor rekening-courantschuld met vennootschap.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2018 (pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:355
Alimentatie; Behoeftig/behoefte; Appel alimentatie
Hof is van oordeel dat de vrouw haar stelling dat zij voldoende inspanningen heeft verricht om betaald werk te vinden onvoldoende heeft onderbouwd. Dat zij niet in staat zou zijn om (voldoende) inkomsten te verwerven is niet komen vast te staan. De vrouw heeft niet aangetoond dat zij behoeftig is, hetgeen een afwijzingsgrond vormt voor de door haar verzochte bijdrage. Gelet echter op de grenzen van de rechtsstrijd van dit hoger beroep wordt de beschikking voor wat betreft de partneralimentatie bekrachtigd.  
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-01-2018 (pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:346
Alimentatie; Onvoldoende gegevens
De vader heeft naar het oordeel van het hof geen enkel inzicht gegeven in zijn inkomsten en overige financiële omstandigheden, terwijl het op zijn weg ligt om hierover duidelijkheid te geven. Zo zijn de door de man ingediende gegevens ten aanzien van zijn inkomsten verre van compleet. Hierdoor heeft hij een goede voorbereiding van de zaak door het hof bemoeilijkt en is de moeder geschaad in de mogelijkheid om aan haar stelplicht te voldoen. Verzoek van de vrouw wordt toegewezen.
Info