ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Benoeming vereffenaar ondanks 'ruimschoots-voldoende verklaring'
Rechtbank Rotterdam 29-10-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8356
Moeders en kinderen hebben erfgenamen van overleden fertiliteitsarts aansprakelijk gesteld voor schade. Benoeming vereffenaar omdat executeur in ernstige mate tekort is geschoten in vereffening nalatenschap.
Uitgangspunt: erfgenamen vereffenen nalatenschap gezamenlijk
Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019 (pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4673
Art. 4:198 BW is niet bedoeld om uiteenlopende vereffeningsgeschillen voor te leggen aan de kantonrechter; daarvoor zijn andere wettelijke voorzieningen. Beperkte bevoegdheid ktr om af te wijken van gezamenlijke vereffening.
Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen. Geen mogelijkheid om bij uiterste wilsbeschikking te bepalen dat kantonrechter een deskundige (taxateur) benoemt.
Erfgenamen wisselen van rol in procedure; niet toegestaan
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7178
Lastgeving optreden namens executeur. Procespartij mag in beginsel niet van hoedanigheid wisselen. Eisers procederen in hoedanigheid van erfgenamen, en dat is andere dan die van executeur.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4162
Erfrecht. Eigendomstoestand van eigen weg. Wijziging door ruilverkaveling?
Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5186
Voorligt het verzoek tot schorsing en ontslag van de door de rechtbank benoemde vereffenaar (artikel 4:206 lid 5 BW). De rechtbank wijst het verzoek bij gebrek aan belang af. De taak van de vereffenaar is namelijk al geëindigd omdat alle schulden zijn voldaan.
Rechtbank Midden-Nederland 06-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5187
Art. 4:210 BW is wettelijke basis voor kantonrechter om uitvoering te geven aan zijn toezichthoudende rol jegens vereffenaar. Vereffenaar kan op grond van dit artikel ook aan kantonrechter vragen hem aanwijzing te geven. Schuldeiser nalatenschap kan echter geen aanwijzing van kantonrechter vragen. Schuldeisers kunnen zich in ander stadium wel wenden tot kantonrechter. Op grond van art. 4:218 BW kunnen belanghebbenden (zoals schuldeisers) bv in verzet komen tegen rekening en verantwoording of tegen uitdelingslijst.
Rechtbank Noord-Nederland 12-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4750
Een notaris verzoekt om benoeming van zich zelf tot vereffenaar in een nalatenschap op voet van artikel 4: 204, eerste lid, aanhef en onder a, BW. Hij heeft al kosten gemaakt ten behoeve van één van de erfgenamen. Een schuldeiser van een erfgenaam kan belanghebbende zijn, maar de enkele omstandigheid dat hij schuldeiser is van een erfgenaam is niet voldoende. Hiervoor is meer nodig. De kosten die hij voorafgaand aan de benoeming heeft gemaakt, zijn in beginsel geen vereffeningskosten. De rechtbank verklaart de notaris niet-ontvank...
Rechtbank Limburg 31-10-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9779
Verzoek ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat verzoekster jegens de executeur koestert is afgewezen. Verder is er geen sprake van gewichtige redenen. Privatieve bevoegdheid executeur. Artt. 4:144 lid 1, 4:145, 4:149 lid 1 sub a en lid 3, 4:151, 4:157 en 4:161 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeurs/vereffening/bewind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN