ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Pensioen X
meer >>

NIEUWS

Toerekening van pensioenuitkering in aangifte IB
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
Man had zijn pensioenuitkering voor de helft aan zijn echtgenote toegerekend. Ten onrechte. Rb: pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten.
Prijsgeven pensioenaanspraken DGA door stilzitten?
Hoge Raad 08-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:189
Hof heeft miskend dat enkele stilzitten van DGA bij niet betalen door BV van pensioenuitkeringen onvoldoende is om aan te nemen dat de DGA de aanspraak op pensioen heeft prijsgegeven.
Waarde-overdracht van pensioen van DGA: zo moet het niet!
Rechtbank Den Haag 09-07-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
Waardeoverdracht van pensioenaanspraken aan BV van DGA. Waardes tot loon gerekend, met revisierente: pensioenaanspraak prijsgegeven nu BV negatief vermogen had en geen toegelaten verzekeraar was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 19-09-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3474
Het gehele pensioen van belanghebbende - inclusief het aan zijn ex-echtgenote doorbetaalde deel - is terecht aangemerkt als bijdrage-inkomen in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op het pensioen zijn de juiste bedragen aan bijdragen Zvw ingehouden.
Gerechtshof Den Haag 03-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1874
Belanghebbende heeft de waarde van een tweetal bij Zwitserleven ondergebrachte pensioenaanspraken laten overdragen aan zijn BV. De eerste pensioenaanspraak betreft een aanspraak opgebouwd als directeur-grootaandeelhouder. Op het moment van de overdracht van de pensioenaanspraak was het in de BV aanwezige vermogen ontoereikend om aan de pensioenaanspraak te kunnen voldoen. Bovendien heeft de BV nagenoeg de volledige waarde uitgeleend aan belanghebbende zonder hierbij zekerheden te bedingen en zonder dat belanghebbende verhaal bood....
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
Eiser stelt dat het ABP pensioen bij helfte aan hem en aan echtgenote moet worden toegerekend: valt in de goederengemeenschap en is opgebouwd uit premies die tlv de gemeenschap kwamen. Rb: pensioenuitkeringen worden toegerekend aan degene door wie die inkomsten zijn verworven en genoten (art. 3.81 IB, art. 10 wet LB en art. 2.17 IB). Nu het ABP pensioen is opgebouwd in het kader van de dienstbetrekking van eiser en ook aan eiser wordt uitgekeerd heeft verweerder dat op goede grond volledig aan eiser toegerekend.
Hoge Raad 08-02-2019

(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:189
Hof achtte het niet ondernemen van actie door belanghebbende toen de BV de ingegane pensioenuitkeringen niet had betaald, voldoende voor het oordeel dat belanghebbende de hele aanspraak had prijsgegeven. Daarbij heeft het Hof miskend dat dit enkele stilzitten van belanghebbende onvoldoende is om aan te nemen dat belanghebbende de aanspraak op pensioen heeft prijsgegeven. Pensioen dat vorderbaar en inbaar was, maar niet is uitgekeerd, wordt geacht te zijn genoten, dus terecht in de heffing van IB/PVV betrokken.
Rechtbank Den Haag 09-07-2018

(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
DGA heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebouwd bij Zwitserleven. De waarde van de pensioenaanspraken is aan zijn BV overgedragen. Inspecteur rekent waardes tot loon van DGA. Rb verklaart beroep ongegrond. Polis 1: nu de BV ttv overdracht een negatief vermogen had en de BV het pensioengeld aan DGA leende zonder zekerheden te bedingen, heeft DGA de pensioenaanspraak prijsgegeven. Polis 2: BV was geen toegelaten verzekeraar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN