ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Onzorgvuldige melding bij Veilig Thuis door GZ-psycholoog
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 13-08-2019 (zaaknr. c2018.399, ECLI:NL:TGZCTG:2019:215, pub. 14-08-2019)
Melding betreft huiselijk geweld en kindermishandeling door klager, vermoeden narcisme, enz. Psycholoog heeft zich uitsluitend gebaseerd op informatie van ex-vrouw en heeft noch klager noch kinderen gesproken. Berisping.
Bank in de fout bij afwikkeling beleggingshypotheek na scheiding
ING heeft saldo van gezamenlijke hypotheekbeleggingsrekening overgemaakt naar ex-partner van consument. Ex-partner heeft rekening kunnen leeghalen ondanks blokkade door ING. ING schadeplichtig wegens schending zorgplicht.
Klacht tegen advocaat wederpartij gegrond verklaard
Hof van Discipline 10-05-2019 (zaaknr. 180335, ECLI:NL:TAHVD:2019:41, pub. 03-08-2019)
Klacht dat advocaat optreedt voor dementerende moeder en zoon. HvD: advocaat heeft niet vereiste zorgvuldigheid betracht tav wilsbekwaamheid moeder en tevens twijfel doen rijzen over wiens belangen hij diende. Berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-08-2019
(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2950
Geen tekortschieten bank in zorgplicht bij advisering en nazorg.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5666
Beroep ouders inz. afwijzing onrechtmatige daad Samen Veilig. Daartoe stellen zij dat SaVe: 1) discriminatoir jegens hen (Roma) heeft gehandeld; 2) zich niet heeft gelegitimeerd bij bezoek in ziekenhuis; 3) onzorgvuldig en niet transparant heeft gehandeld bij het separeren van moeder/kind bij dit bezoek. Onder overweging o.m. dat handelen SaVe onder 2) niet zorgvuldig was maar dit niet heeft geleid tot rechtens relevante schade, wijst het Hof dit beroep af. 1) en 3) zijn onvoldoende onderbouwd cq SaVe niet aan te rekenen.
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019

(pub. 26-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2747
Partijen laten in 2006 huwelijkse voorwaarden opstellen en in 2012 testamenten. Ook als er uitsluitend opdracht lag testamenten op te stellen, is het onbegrijpelijk en ernstig nalatig dat notaris bij opmaken testamenten niet huwelijksgoederenregime heeft betrokken. Dossieraantekeningen/gespreksnotities/opdrachtbevestiging ontbreken. Maar ook als vaststaat dat partijen notaris slechts beperkte opdracht gaven, bracht zorgplicht notaris mee dat hij zich had moeten vergewissen van relevante feitencomplex in de zaak.
Rechtbank Den Haag 10-07-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7162
Onrechtmatige daad Politie en Veilig Thuis tov vader twee kinderen (toen 16) ivm hun vertrek uit Nederland naar de VS zonder zijn toestemming. Politie had ook vader moeten horen over mogelijkheden tijdelijke opvang en Veilig Thuis gaf verkeerd advies: kinderen mogen helemaal niet op hun 16-de beslissen waar ze willen wonen. Ook gaf VT de Politie niet in overweging om mogelijkheid tijdelijke netwerk-opvang in Nederland nader te onderzoeken door ook vader hierin te betrekken en vroeg VT geen spoedmachtiging UHP aan. En meer.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2793
Bank vordert van vrouw en ex betaling restschuld woning na verkoop. Vrouw stelt dat bank zorgplicht heeft geschonden. Verweren vrouw t.a.v. restschuld gaan niet op. Geen sprake van schending zorgplicht. Het moet duidelijk zijn geweest dat vrouw zich hoofdelijk heeft verbonden voor een schuld. Bank mocht ervan uitgaan dat vrouw risico’s en gevolgen begreep. Dat vrouw geen eigenaar vd woning was, maakt niet uit. Waarde is al aan haar ten goede gekomen. Ook andere argumenten van de vrouw t.a.v. zorgplicht bank gaan niet op.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN