ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afkoop polis door man, geen verhaal vrouw voor verrekeningsuitkering
Nu beide ex-echtelieden verzekeringnemer waren kon polis slechts met instemming van beiden worden afgekocht. Toedeling polis door Hof is geen akte tot levering. Bank jegens vrouw aansprakelijk voor schade.
Let op verjaring bij uitkering overlijdensrisicoverzekering
Krediet met overlijdensrisicoverzekering 2006, overlijden vrouw 2008. In 2016 maakt man aanspraak op uitkering: niet eerder gerealiseerd. Verzekeraar mocht zich echter beroepen op verjaring.
Afkoop levensverzekeringen zonder toestemming echtgenote
Afwijzing van klacht hierover van echtgenote van (overleden) verzekeringnemer tegen verzekeraar: behoudens aanvaarding begunstiging is verzekeringnemer hiertoe (bestuurs)bevoegd ogv art. 1:97 jo 1:90 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 30-11-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14183
E.s. met nevenvoorz. Man was partner bij E&Y. Na vertrek koos man ervoor om zijn werkzaamheden op een andere manier in te richten. Van man mag in het kader van zijn wettelijke onderhoudsverplichting jegens de vrouw, en gezien het rollenpatroon tijdens het huwelijk, in redelijkheid verwacht worden dat hij inkomen uit arbeid genereert. Inkomen wordt cf. gebruikelijke loonregeling vastgesteld Art. 12a IB. Benoeming deskundige ivm waardering aandelen. Belastingdruk op kapitaalverz. wordt gesteld op gemiddelde van 42,5%.
Rechtbank Rotterdam 13-07-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6509
Gezien de beschermingsgedachte van art. 1:345 lid 1 sub a BW jo. art. 1:253k BW, schond levensverzekeraar zorgplicht t.o.v. dochter van ernstig zieke man door de waarde vd door haar vader afgekochte levensverzekering, die ten gunste van dochter was afgesloten, uit te keren op de rekening van vader en niet op een rekening van dochter. De verzekeraar nam aldus het risico dat de voor dochter bestemde gelden in nalatenschap vader verdwenen, wat ook gebeurd is.
Hoge Raad 06-07-2018

(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1102
Erflater onterft kinderen tgv nieuwe partner, maar in levensverzekering blijft begunstiging van kinderen ongewijzigd. HR: bij de uitleg van de aanwijzing van de begunstigde bij een sommenverzekering komt het aan op de bedoeling van de verzekeringnemer t.t.v. de aanwijzing. Was i.c. niet dat de partner de begunstigde zou zijn. Echter, het beroep op de begunstiging onder de levensverzekeringen van de kinderen is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1195
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding. Man is niet gehouden o.g.v. beschikking van Rb uit 2013 dan wel overeenkomst tussen partijen de helft van zijn rechten op lijfrentepolissen aan de vrouw over te dragen. Gevolg is dat de waarde van die polissen in de verrekening moet worden betrokken per peildatum. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat hierop een latente belastingclaim rust. Het hof kan de belastingclaim niet vaststellen aangezien het hof over onvoldoende informatie beschikt.
Parket bij de Hoge Raad 13-04-2018

(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:407
Parket HR over standaardbegunstiging levensverzekeringen waarna de verzekeringnemer nieuwe partner kreeg die hij oa heeft benoemd tot enige erfgenaam met onterving van zijn kinderen uit een eerder huwelijk met wie al jaren geen contact meer is. Dient de polis (naar de bedoeling ttv het aanwijzen vd begunstigden) te worden gevolgd of is dit hier naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Waaraan grieven (idealiter) dienen te voldoen. Art. 7:967 lid 1 BW , art. 7:966 BW en art. 6:2 lid 2 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verzekeringen/lijfrentes

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN