ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vage opdrachtbevestiging notaris leidt tot discussie in appel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4888
Incasso onbetaalde notarisnota. De opdrachtbevestiging van het notariskantoor met opgaaf van uurtarieven is qua inhoud en financiële gevolgen "bepaald aan de vage kant", zeker voor erflater die Nederlandse taal niet goed beheerste.
Verklaring voor recht moet bij dagvaarding worden gevraagd; niet met verzoekschrift
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-06-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:4747
Uit de wet volgt niet dat 'verklaring voor recht' met verzoekschrift wordt ingeleid. Daarom had dagvaardingsprocedure moeten worden gevolgd, ook al moesten de andere verzoeken (wel) bij verzoekschrift. Hof geeft toch eindbeschikking.
Hoe moet verzoek machtiging verwerping nalatenschap in het IPR worden gekwalificeerd?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2840
Verzoek ouders tot machtiging verwerping nalatenschap namens kind is een maatregel inzake uitoefening ouderlijke verantwoordelijkheid en niet inzake erfopvolging (Brussel II-bis). NL rechter rechtsmacht: gewone verblijfplaats kind in NL.
Executeur vraagt € 3.500 voor verzorging van kat van erflater
Gerechtshof Den Haag 15-04-2020 (pub. 24-06-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1083
De verzorging van de kat van erflater behoort niet tot de taak van de executeur. Hij had kat elders kunnen onderbrengen (asiel). Voor de kosten ervan in de periode kort na het overlijden erflater wordt € 100 toegekend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2020
(pub. 09-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2045
Betrokkene wordt op dit moment niet (meer) in staat geacht om zijn (niet-) materiële belangen waar te nemen. Er is mogelijk sprake van een aanzienlijk vermogen. Niet kan worden uitgesloten dat er zich op vermogensrechtelijk gebied een belangentegenstelling kan voordoen tussen de betrokkene en de gevolmachtigde, zodat het hof een beschermingsmaatregel op zijn plaats acht.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-07-2020
(pub. 08-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2032
Taxateur heeft in 2009 en 2011 in opdracht van moeder haar gehele inboedel (onder meer bestaande uit schilderijen, aardewerk, kunstwerken en juwelen) getaxeerd. In 2012 overlijdt moeder. Taxateur inventariseert wederom haar gehele inboedel, waaronder ook de juwelen, en stelt taxaties tbv erfbelasting op, naar hij stelt in opdracht van de fiscaal adviseur van moeder, tevens gevolmachtigde/executeur testamentair.Drie jaar na deze taxatiewerkzaamheden stuurt de taxateur daarvoor alsnog een factuur naar de erfgenamen. Hij geeft daarvo...
Rechtbank Gelderland 01-07-2020
(pub. 08-07-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:3291
een vordering van een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, die is geboren nadat erflater, zijn vader, een testament heeft opgemaakt. Volgens het testament is hij geen erfgenaam. Moet het testament echter aldus worden uitgelegd dat hij toch als erfgenaam moet worden aangemerkt? Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval.
Gerechtshof Amsterdam 24-03-2020
(pub. 06-07-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:930
appellante niet verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording van het door haar gevoerde vermogensrechtelijke beleid.
Rechtbank Den Haag 17-06-2020
(pub. 02-07-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:5979
Is een erfgenaam vereffenaar, dan kan het in ernstige mate verwijtbaar tekortschieten in de vervulling van de vereffenaarstaken aansprakelijkheid met het privévermogen voor schulden van de nalatenschap met zich meebrengen (art. 4:184 lid 2 sub d BW). In dit geval is de woning van erflater (na diens overlijden) door verhuurder ontruimd vóór beneficiaire aanvaarding door erfgenaam. Verhuurder kan daarom schade niet op erfgenaam verhalen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN