ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Reminder: soms moet appel (binnen 8 dagen!) worden geregistreerd
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:647
Verzet, appel en cassatie tegen een uitspraak die in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte moeten binnen acht dagen worden ingeschreven in rechtsmiddelenregister. Anders volgt niet-ontvankelijkheid.
HR: geen beperking van verjaringstermijn voor onwetende legatarissen
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:649
Slechts in uitzonderlijke gevallen is beroep op objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dat legatarissen pas na verstrijken termijn bekend werden met legaten is daarvoor onvoldoende.
Bank moet erfgenamen bankafschriften verstrekken; óók van de en/of-rekening
Met overlijden erflater zijn erfgenamen gezamenlijk in rechten van erflater getreden (art. 4:182 BW). Daarom dient bank aan erfgenamen de bankafschriften te verstrekken. Beroep van bank op privacy van mederekeninghouder verworpen.
Achternicht maakte misbruik van volmacht en moet - waarschijnlijk - € 383.000 terugbetalen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-03-2021 (pub. 22-04-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:3024
Erflaatster had voor al haar financiële aangelegenheden een algemene volmacht verleend aan achternicht. Die heeft daarvan misbruik gemaakt door geld aan zichzelf/familieleden te doen toekomen. Bewijslast 'schenking' bij achternicht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4273
Appellant is samen met 6 andere erfgenamen gerechtigd in nalatenschap moeder. In nalatenschap bevindt zich woning met grond, waar appellant al woonde voor overlijden moeder. Appellant wil woning overnemen, en vindt dat makelaar en kopers zich jegens hem onrechtmatig hebben gedragen doordat geen rekening is gehouden met zijn bijzondere positie van erfgenaam en bewoner.
Rechtbank Gelderland 01-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:1688
Erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Verweerster wil als enige erfgenaam de boedelbeschrijving niet voor akkoord ondertekenen. Verzoek aan kantonrechter om beheerregeling vast te stellen waarbij verzoeksters bevoegdheid krijgen nalatenschap te vereffenen zonder de thans vereiste medewerking van verweerster.
Parket bij de Hoge Raad 09-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:PHR:2021:361
Is NL rechter ex Brussel Ibis bevoegd tav regresvordering (hoofdelijke betalingsverplichting voor achterstallige loonheffingen) die in NL woonachtige eiser ex art. 6:10 BW heeft ingesteld tegen in Polen woonachtige erfgenamen van in Polen overleden erflater (2014)? Ja, terecht geoordeeld dat niet geschil inzake ‘testamenten en erfenissen’ (art. 1 lid 2, onder f Brussel Ibis); dat vordering ogv erfrecht is overgegaan op erfgenamen speelt voor kwalificatie geen rol. Bevoegdheid NL rechter kan worden gebaseerd op bijzondere bevoegdhe...
Rechtbank Noord-Holland 14-04-2021
(pub. 02-05-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3102
Partner erflater heeft krachtens huurovereenkomst en door bij testament ten gunste van haar gevestigde vruchtgebruik jegens zoon erflater recht op betaling huurpenningen. Ter zake huurovereenkomst is zoon wegens legaat als schuldenaar en schuldeiser tegelijk te beschouwen. In dergelijke situatie gaat verbintenis tot betaling van huur weliswaar teniet (art. 6:161 lid 1 BW), maar dit kan niet aan derde worden tegengeworpen en laat aanspraak van partner erflater krachtens vruchtgebruik onverlet (art. 6:161 lid 3 BW).
Rechtbank Noord-Holland 14-04-2021
(pub. 02-05-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3103
Vaststelling door rechter van omvang van vordering uit hoofde vaderlijk erfdeel op nalatenschap moeder. Verdeling door rechter van beneficiair aanvaarde nalatenschap moeder waarvan vereffening niet is voltooid, omdat alleen partijen nog als schuldeisers van de nalatenschap van moeder overblijven. Verwijzing naar Hoge Raad 19 mei 2017 ECLI:NL:HR:2017:939 .
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN