ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Analoge toepassing art. 4:52 BW bij verbreking affectieve relatie
Rechtbank Rotterdam 19-06-2019 (pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4837
Art. 4:52 BW ziet weliswaar op huwelijkspartners of op personen die met elkaar trouwbeloften hadden gewisseld, maar geen reden waarom dit niet analoog op partners kan worden toegepast.
Parket HR. Wilsonbekwaamheid van erflater als gevolg van een geestelijke stoornis?
Parket bij de Hoge Raad 01-11-2019 (pub. 29-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1113
Is testament nietig wegens wilsonbekwaamheid erflater als gevolg geestelijke stoornis (art. 3:34 lid 1 BW) en welke omstandigheden zijn bij die beoordeling relevant?
Vereffenaar persoonlijk aansprakelijk voor schade; Maclou-norm toegepast
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 (pub. 28-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9205
Vereffenaar kan wegens onzorgvuldige uitoefening van wettelijke taak tot beheer en vereffening van nalatenschap persoonlijk aansprakelijk zijn jegens degenen in wier belang hij zijn taak uitoefent.
Verklaring voor recht dat testament geen rechtsgevolgen heeft
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 04-12-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5742
Erfrecht. Toewijzing eigen verzoek ontslag testamentair bewindvoerder ex artikel 4:164 lid 1 sub e jo. lid 2 BW. Afwijzing verzoek benoeming opvolgend testamentair bewindvoerder ex artikel 4:157 lid 1 BW, nu het testament daarin voorziet.
Rechtbank Rotterdam 19-06-2019

(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4837
Testament sorteert geen effect. Art. 4:52 BW ziet weliswaar op huwelijkspartners of op personen die met elkaar trouwbeloften hadden gewisseld, maar geen reden waarom dit niet analoog op partners kan worden toegepast.
Parket bij de Hoge Raad 01-11-2019

(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1113
In deze procedure staat vraag centraal of testament nietig is wegens wilsonbekwaamheid van erflater als gevolg van een geestelijke stoornis (art. 3:34 lid 1 BW) en welke omstandigheden bij die beoordeling relevant zijn. Op grond van art. 152 lid 2 Rv is rechter vrij in waardering van getuigenbewijs. De beoordeling welke waarde aan een verklaring wordt toegekend, en of die verklaring wel of niet bewijs voor een bepaalde stelling oplevert, is aan rechter overgelaten. Rechter heeft daarbij een beperkte motiveringsplicht.
Rechtbank Amsterdam 27-11-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:8868
Erfgenaam van 81-jarige erflaatster, bedlegerig en afhankelijk, vernietigt een in 2015 met erflaatster gesloten koopovereenkomst op grond van misbruik van omstandigheden. Aan de levering van het pand is de rechtsgrond komen te ontvallen.
Rechtbank Den Haag 09-10-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11921
Vordering tot afgifte deel as voor gedenksierraad afgewezen. Invulling vermoedelijke wens van overledene o.g.v. art. 18 lid 2 Wet op de Lijkbezorging. Rooms-Katholieke Kerk schrijft voor dat na crematie as overledene ongedeeld en in zijn geheel dient te worden verstrooid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN