ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen rentevergoeding afgesproken, maar wel aanspraak op wettelijke rente
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Partijen spreken af dat vrouw geen rentevergoeding ontvangt over haar vordering inz. overwaarde woning. Maar man is aan haar wel wettelijke rente verschuldigd, nu hij in verzuim is het bedrag te voldoen.
Opeisbaarheid rente: onderscheid tussen verdeling en verrekenbeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018 (pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:126
Voor de opeisbaarheid van wettelijke rente dient onderscheid te worden gemaakt tussen vorderingen ogv verdeling van een gemeenschap(pelijk goed) en vordering ogv een verrekenbeding. 
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1290
Scheiding in tuinderskringen. A. Uitleg resp. reikwijdte van: 1. ‘(in gemeenschap van) door hen tezamen bewoond registergoed en daarmede verband houdende hypothecaire schulden’; 2. 'kosten van verwerving en de kosten van herstel, verfraaiing en onderhoud van de in de gemeenschap vallende of tot de gemeenschap behorende zaken'; 3. ondertekend akkoord met een bepaalde wijze van verrekenen. B. geen plaats voor wettelijke rente.
Gerechtshof Den Haag 14-11-2017
(pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4004
Onrechtmatige daad. Vordering vrouw tot vergoeding van schade als gevolg van mishandeling man. Schade zou bestaan uit PTSS. Hof acht onvoldoende gegevens voorhanden om diagnose PTSS te stellen en dat die in direct verband staat met de mishandeling. Vorderingen vrouw alsnog afgewezen. Bewijsaanbod wordt gepasseerd, nu het te algemeen is gesteld. Vordering van de man tot terugbetaling van hetgeen door hem op grond van het kort-gedingvonnis in eerste aanleg is betaald toegewezen. Vrouw vanaf betaling in verzuim.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018

(pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:126
art. 1:141 lid 3 BW en de daarbij behorende stel-en bewijsplicht. Opeisbaarheid wettelijke rente: onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschuldigdheid van wettelijke rente over vorderingen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap(pelijk goed) en die uit hoofde van een overeengekomen verrekenbeding.
Parket bij de Hoge Raad 02-12-2011
(pub. 02-12-2011), ECLI:NL:PHR:2011:BU6591
Echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden. Geval waarin aan periodiek verrekenbeding tijdens huwelijk geen uitvoering is gegeven. Omzetting in finaal verrekenbeding (vgl. HR 6 december 2002, LJN AE9241, NJ 2005/125 en art. 1:141 BW). Uit omzetting voortvloeiende vordering ontstaat (behoudens andersluidende afspraken) in beginsel op tijdstip indiening verzoek tot echtscheiding. Daaraan doet niet af dat omvang vordering op dat moment nog niet bekend is. Hoge Raad komt terug van HR 6 december 2002 voor zover daarin is overwogen dat nakom...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
(Wettelijke) rente

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN