ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen pensioenverweer voor echtgenoot die zelf echtscheiding verzoekt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2019 (pub. 25-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7721
Pensioenverweer staat niet open voor de echtgenoot die zelf de echtscheiding verzoekt. En omdat de vrouw (evenals de man) heeft gekregen wat ze heeft verzocht ('uitspraak echtscheiding') is zij niet-ontvankelijk in appel.
Pensioenverweer ziet alleen op partnerpensioen, niet op ouderdomspensioen
Rechtbank Noord-Holland 21-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1865
Pensioenverweer alleen mbt nabestaandenpensioen, niet mbt ouderdomspensioen. Wvps vaak toereikende voorziening; i.c. geen rechten verloren door scheiding. Vermogen/bedrijfswinst aan de orde bij verdeling.
Pensioenverweer heeft alleen betrekking op nabestaandenregelingen
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:172
Pensioenverweer heeft slechts betrekking op nabestaandenpensioen en vergelijkbare uitkeringen, zoals levensverzekering of lijfrenteregeling. I.c. geen sprake van bestaande vooruitzichten hierop.
Vrouw doet beroep op pensioenverweer
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4312
Ontvankelijk: zelfstandig verzoek echtscheiding ingetrokken. Maar beroep afgewezen: door scheiding zijn aanspraken op nabestaandenpensioen wel verminderd, maar geen sprake van ernstige vermindering.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2019

(pub. 25-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7721
De vrouw heeft zich in hoger beroep alsnog verzet tegen het uitspreken van de echtscheiding, met alsnog een beroep op art. 1:153 BW. Dit pensioenverweer staat niet echter ten dienste van een echtgenoot die zelf de echtscheiding verzoekt. De vrouw had dit in eerste aanleg gedaan. Zij heeft dan in hoger beroep geen processueel belang om de beslissing met betrekking tot de echtscheiding alsnog in te trekken. Leidt tot niet-ontvankelijkheid. Hof doet, na instemming van advocaten, de zaak zonder mondelinge behandeling af.
Rechtbank Noord-Holland 21-02-2019

(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1865
Pensioenverweer heeft slechts betrekking op verminderd nabestaandenpensioen. Art. 1: 153 lid 1 BW dateert van vóór de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. T.g.v. deze wet ontstaat vaak een toereikende voorziening. Pensioenverweer ziet niet op spaargelden en onroerende zaken en is niet bedoeld voor ouderdomspensioen. De stellingen van de vrouw t.a.v. vermogen/bedrijfswinst van de man kunnen bij de verdeling aan de orde komen, maar kunnen niet leiden tot een geslaagd pensioenverweer.
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019

(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:172
De regeling van het pensioenverweer ex art. 1:153 lid 1 BW is beperkt in die zin dat zij slechts betrekking heeft op uitkeringen uit hoofde van een nabestaandenpensioen en daarmee vergelijkbare uitkeringen, zoals die krachtens een levensverzekering of een lijfrenteregeling. Pensioenverweer van de vrouw wordt gepasseerd, nu geen sprake is van bestaande vooruitzichten hierop.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-10-2018

(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4312
Vrouw verzet zich tegen uitspreken van echtscheiding met beroep op pensioenverweer ex art. 1:153 lid 1 BW. Hof geeft overzicht van parlementaire geschiedenis. Hof: 1. De vrouw is ontvankelijk, nu zij haar zelfstandig verzoek tot echtscheiding heeft ingetrokken nog voor de Rb daarop uitspraak heeft gedaan. 2. Beroep op pensioenverweer afgewezen: weliswaar worden de aanspraken op nabestaandenpensioen door echtscheiding verminderd, maar van “teloor gaan of ernstige vermindering” a.b.i. art. 1:153 lid 1 BW is geen sprake.
Gerechtshof Den Haag 14-02-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:657
IPR echtscheiding. NL rechter dwingendrechtelijk bevoegd t.a.v. echtscheiding o.g.v. art. 3 lid 1 sub b Brussel II bis, nu beide partijen NL nationaliteit hebben. Geen wettelijke grondslag op grond waarvan straf- of civielrechtelijke procedure (onrechtmatige daad) in Californië ertoe zou leiden dat NL rechter onbevoegd is. Terecht echtscheiding op voorhand uitgesproken. Vrouw niet zodanig bijzondere omstandigheden aangevoerd dat herstel band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen moet plaatsvinden. Pensioenverweer faalt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN